Hoppa till innehåll
Media

Miljö- och klimatminister Emma Kari: ”Varje byggnad som genomgår en energirenovering är ett steg mot ett Finland som är självständigt i fråga om energi”

miljöministeriet
Utgivningsdatum 7.4.2022 14.31 | Publicerad på svenska 8.4.2022 kl. 11.20
Pressmeddelande
Nainen lataa sähköautoa

Den gröna omställningen har fått stöd genom satsningar från regeringens ramförhandlingar och de beslut som ministerarbetsgruppen för beredskap har fattat. Understöden för byggnadernas energirenoveringar, avståendet av oljeuppvärmning och byggandet av laddningsinfrastruktur för elbilar får en omfattande tilläggsfinansiering på över 200 miljoner euro.

"De pågående kriserna betonar behovet av att stärka försörjningsberedskapen och försörjningsgraden samt att påskynda den gröna omställningen. De beslut som regeringen fattade denna vecka påskyndar betydligt utfasningen av fossila energikällor, stöder införandet av ny teknik och påskyndar privata investeringar", säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

”Byggnader förbrukar cirka 40 procent av all den energi vi använder. Varje byggnad som genomgår en energirenovering är ett steg mot ett Finland som är självständigt i fråga om energi och mot ett koldioxidneutralt Finland 2035. Understöden för energirenoveringar och avstående från oljeuppvärmning har redan uppnått stor popularitet, och jag är mycket glad över att beviljandet av dem kan fortsätta och att de kan utvidgas", säger minister Kari.

100 miljoner euro för energiunderstöd för bostadsbyggnader

För energiunderstödet för bostadsbyggnader anvisas sammanlagt 100 miljoner euro ur statens bostadsfond 2022–2023. Anslaget används för att fortsätta det nuvarande systemet med energiunderstöd för bostadsbyggnader. Det omfattar också en möjlighet att stödja avståendet från uppvärmningssystem som använder fossila bränslen samt en övergång till utrustning som stöder användningen av lågtempererad fjärrvärme som en del av förbättringen av byggnadens energiprestanda.

Genom energiunderstödet för bostadsbyggnader uppmuntras byggnadsägarna att förbättra energiprestandan till en nivå som är högre än minimikraven i byggbestämmelserna. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet har sedan 2020 beviljat sammanlagt 95 miljoner euro i understöd till 2 900 sökande.

Tilläggsanslag anvisas också för elektrifiering av trafiken. För understödet för byggande av laddningsinfrastrukturen för elbilar, som erbjuds husbolag, reserveras en tilläggsfinansiering på 30 miljoner euro 2022–2023. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet har sedan 2018 beviljat sammanlagt 23,5 miljoner euro i understöd till nästan 1 700 sökande.

Tilläggsanslagen för 2022 anges i tilläggsbudgeten. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet fortsätter att ta emot ansökningar om energiunderstöd för bostadsbyggnader och understöd byggande av laddningsinfrastrukturen för elbilar.

87,3 miljoner euro för avstående från fossil oljeuppvärmning och gaseldad uppvärmning

Avståendet från oljeuppvärmningen påskyndas genom ett tilläggsanslag på sammanlagt 72 miljoner euro för understöd för byte av uppvärmningsform 2022–2023. För att påskynda behandlingen av ansökningarna ökas NTM-centralernas verksamhetsresurser med 5,3 miljoner euro 2022–2023.

Anslagen för understödet för avstående från oljeuppvärmning, som erbjuds småhusägare, ökas och understödets tillämpningsområde utvidgas. I fortsättningen kan stöd också beviljas för avstående från fossil gaseldad uppvärmning, det vill säga i praktiken för att byta uppvärmning med naturgas till en hållbarare uppvärmningsform. Samtidigt blir det möjligt för småhusägare att ansluta sina hus till fjärrvärmesystemet när de avstår från oljeuppvärmning eller gaseldad uppvärmning.

Nästan 20 700 småhusägare har redan sökt understöd för byte av oljeuppvärmning mot en annan uppvärmningsform. Av dem har över 11 200 beviljats stöd. Av understödsanslagen är drygt 44 miljoner euro bundet till besluten, och nästan 7 900 renoveringar har redan genomförts.  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland har tillhandahållit understöd för småhusägare sedan 2020.

Det understödsanslag som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet beviljar för avstående från oljeuppvärmning i kommuners, församlingars och föreningars fastigheter höjs med 10 miljoner euro 2022, och understödet ska i fortsättningen också omfatta avstående från gaseldad uppvärmning. Syftet med tillägget är att säkerställa att anslagen räcker till.

Investeringar för grön omställning prioriteras vid tillståndsbehandlingen

Tillståndsansökningar för investeringar som påskyndar den gröna omställningen får en tidsbunden prioritering vid tillståndsbehandlingen. Miljöministeriet bereder en lagändring genom vilken behandlingen av tillståndsansökningar enligt miljöskyddslagen och vattenlagen får prioritering 2022–2025. Prioriteringen ska omfatta projekt som gäller förnybar energi, produktion av koldioxidnålt väte, avskiljning och återvinning av koldioxid samt batteriklustret. Projekten ska följa principen ”orsaka inte betydande skada” (Do No Significant Harm, DNSH) för att få prioritering. Samtidigt bereds bestämmelser genom vilka behandlingen av besvärsärenden som gäller dessa projekt ska prioriteras vid förvaltningsdomstolarna 2023–2027.

Tillsynsmyndigheternas otillräckliga resurser ökas och den elektroniska ärendehanteringen vid tillståndsbehandlingen utvecklas. Målet är att tillståndsbehandlingen för prioriterade investeringar ska ta högst 12 månader. Med tilläggsresurserna tryggas en hög kvalitet på tillståndsbehandlingen. Genom tilläggsresurserna ser man också till att prioritetsarrangemanget inte väsentligt inverkar på behandlingen av andra projekt.

Regionförvaltningsverken, som behandlar miljö- och vattentillstånd, får tilläggsfinansiering på sammanlagt 8,5 miljoner euro 2022–2026 för tillståndsbehandlingar som gäller den gröna omställningen. Resursökningen innebär cirka 40 årsverken.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas resursökning innebär knappt 60 årsverken. Närings-, trafik- och miljöcentralernas resursökningar fördelas i stor utsträckning till processer och uppgifter i anslutning till olika tillståndsförfaranden samt bland annat till uppgifter med anknytning till utbyggnad av vindkraft.

Till kommunerna och landskapsförbunden anvisas understöd på 3,25 miljoner euro för påskyndande av tillstånds- och planläggningsförfarandena för investeringar för grön omställning och för utbyggnad av vindkraft samt för finansiering av utredningar om vindkraft. Dessutom bereds två lagändringar genom vilka informationsutbytet mellan myndigheterna ökas i syfte att inleda investeringar.

Ytterligare information:

Begäran om intervjuer med ministern
Milja Henttonen
specialmedarbetare
tfn 050599 3094
[email protected]
​​​​​​​
Juho Korpi
utvecklingsdirektör
tfn 0295 250 136
[email protected]