Hoppa till innehåll
Media

Medborgarenkäten om den klimatpolitiska planen fick 18 000 svar

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2021 10.11
Pressmeddelande

Miljöministeriet samlade synpunkter på hur utsläppen kan minskas på ett effektivt och rättvist sätt. Allmänhetens åsikter kartlades genom en webbenkät som var öppen för alla. Under fyra veckor kom det in totalt 18 000 svar på enkäten. Svaren används vid beredningen av den klimatpolitiska planen på medellång sikt.

”Det är värdefullt att så många har velat uttrycka sin åsikt om sätten att minska utsläppen. Tack till alla som besvarat enkäten! Det stora intresset för enkäten visar att människorna upplever att det är viktigt att kunna påverka klimatpolitiken. Klimatarbetet lyckas bara om alla är med. Det att vi garanterar människor en enkel möjlighet att påverka klimatbesluten är en del av ett rättvist klimatarbete”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Av svaren sammanställs ett sammandrag som överlämnas till den arbetsgrupp som bereder den klimatpolitiska planen. Sammandraget publiceras under våren på miljöministeriets webbplats.

I enkäten kartlades respondenternas åsikter om hur godtagbara de anser att olika åtgärder som minskar utsläppen är. Dessutom frågades det om respondenternas bedömningar av hur olika åtgärder påverkar deras beteende. Teman för enkäten var transporter, mat och boende, vilka utgör största delen av vårt koldioxidavtryck. Enkäten var öppen från den 19 januari till den 19 februari 2021.

För att målet om klimatneutralitet ska kunna nås behövs utsläppsminskningar inom alla sektorer. Baserat på koldioxidavtrycket står hushållens konsumtion uppskattningsvis för cirka 66 procent av Finlands totala utsläpp.

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt banar väg för ett klimatneutralt Finland 2035

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt uppdateras så att den motsvarar regeringens mål om ett klimatneutralt Finland 2035. I planen beskrivs utsläppsutvecklingen i ett historiskt perspektiv. Dessutom bedöms hur utsläppsutvecklingen ser ut med de nuvarande politiska åtgärderna i förhållande till målen. Det dras också upp riktlinjer för nya politiska åtgärder, och effekterna av dem bedöms i förhållande till målen.

Som stöd för utarbetandet av planen tillsattes i oktober 2020 en arbetsgrupp med representanter för de centrala ministerierna och för Finlands klimatpanel i egenskap av sakkunnigorgan. Ett utkast till planen färdigställs sommaren 2021 och överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse hösten 2021.

Ytterligare information

Riikka Yliluoma, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 1682, [email protected]

Magnus Cederlöf, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 060, [email protected]