Hoppa till innehåll
Media

Många nya kommuner börjar utveckla sitt klimatarbete

miljöministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2023 13.22
Pressmeddelande

Miljöministeriet har beviljat 29 projekt understöd för beredningen av en klimatplan, och i dessa projekt deltar sammanlagt 63 kommuner. I den utlysning av understöd som inleddes i april utdelades sammanlagt 2,6 miljoner euro i understöd.

Statsunderstöd beviljades endast till kommuner som inte har någon befintlig klimatplan eller vars plan är föråldrad. Understöd beviljades till ett belopp av högst 45 000 euro per kommun.

I kommunerna utförs ett viktigt arbete för att uppnå klimatmålen. Kommunerna ansvarar i sina områden för bland annat planläggning, markanvändning, trafikplanering, ägarstyrning av energibolag, utbildning, offentliga upphandlingar och valen av sätt att värma upp många byggnader. Kommunerna kan också påverka kommuninvånarnas, företagens och sammanslutningarnas möjligheter att i sin egen verksamhet begränsa utsläppen.

Kommunernas klimatplaner anses stödja engagemanget i klimatarbetet och genomförandet av åtgärderna. Bedömningen av åtgärdernas konsekvenser ingår ofta i beredningen av klimatplanerna. Med hjälp av konsekvensbedömningen kan kommunen få information om vilka åtgärder som är kostnadseffektiva eller till och med ekonomiskt lönsamma.

Den utlysning av understöd som nu avslutats var en del av den skyldighet för kommunerna att utarbeta en klimatplan som avses i klimatlagen. Avsikten är att slopa skyldigheten, och därmed också den finansiering som reserverats för de kommande åren, som en del av regeringens mål att stärka de offentliga finanserna.

De kommuner som fått understöd kan dock genomföra projekten enligt sina planer.

”Det är fortfarande viktigt för oss att påskynda klimatarbetet i kommunerna. Även om en ny ansökningsomgång eventuellt inte längre kan ordnas, kan kommunerna förhoppningsvis hitta alternativa finansieringskanaler, såsom regional ERUF-finansiering”, säger specialsakkunnig Miia Berger.

Ett klimatneutralt Finland är ett av temana i Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) program. Mer information om finansieringen och ansökan om understöd finns på strukturfondernas webbplats. 

Mer information:

Miia Berger
specialsakkunnig
miljöministeriet
tfn 0295 250 265
[email protected]