Hoppa till innehåll
Media

Lagen om ersättning av skador orsakade av fridlysta arter träder i kraft den 1 februari 2023 – ansökan om finansiering underlättas

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2023 13.58 | Publicerad på svenska 19.1.2023 kl. 14.32
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag utfärdat en förordning om förebyggande och ersättning av skador orsakade av fridlysta djur och en förordning om ikraftträdandet av lagen med samma namn. Den nya lagen är en del av naturskyddslagens revidering. Lagen träder i kraft den 1 februari 2023.

Den nya lagens mest betydande reform är ett bidragssystem som stöder genomförandet och utvecklandet av förebyggande åtgärder. Syftet är att öka möjligheterna att påverka för dem som orsakats olägenheter. Dessutom är målet att minska skador orsakade av djur och att minska behovet av att i efterhand betala ersättningar för skada på odling. Bidrag kan fås bl.a. för olika passiva skrämmor, för inrättande av s.k. fågelåkrar, för nät som skyddar fiskodlingsbassänger mot fåglarnas fiskjakt och för aktivt bortjagande av fåglar.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) kan utöver bidrag bevilja ersättning för skador på odling och på djur som orsakats av fridlysta djur samt kalkylerat stöd för skador som kungsörnens häckning orsakar renhushållningen och som fiskgjusens häckning orsakar på fiskodlingsanstalter.

Förfarandena för att ansöka om, bevilja och betala ut finansiering blir snabbare

Staten svarar för alla betydande egendomsskador som överstiger 170 euro. Anmälan om skador på odling och djur ska göras till NTM-centralen genast när skadan har upptäckts. Dessutom ska en utomstående sakkunnig bedöma skadans omfattning. Vid skador på odling görs bedömningen av den kommunala myndigheten. Stöd för skador som kungsörnen orsakar renhushållningen och som fiskgjusen orsakar fiskodlingsanstalter kan årligen sökas senast den 31 oktober.

Genom den nya lagen och förordningen har det säkerställts att stödsystemet i lagen är förenligt med reglerna om statligt stöd. Lagen underlättar också förfarandena för att ansöka om, bevilja och betala ut finansiering. Ersättning söks hos NTM-centralen. Ansökningarna görs i regel via de elektroniska tjänsterna.

Den första ansökningsomgången om förebyggande av skador orsakade av fridlysta djur inleds den 21 februari 2023. När bidragsansökan inleds meddelas detta på NTM-centralens webbplats (ely-keskus.fi).

Ytterligare information:

Hanne Lohilahti
specialsakkunnig
tfn 0295 250 374
[email protected]