Hoppa till innehåll
Media

Lagen om datasystemet för den byggda miljön sänds på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2022 16.40
Pressmeddelande

Miljöministeriet ber om utlåtanden om lagen om ett nytt datasystem för den byggda miljön. Lagen är en del av den digitala omställningen inom den byggda miljön och reviderar lagstiftningen så att digitaliseringen inom branschen kan framskrida. Den digitala förändringen påverkar informationshanteringen för många aktörer. Den information som uppkommer vid tillståndsförfaranden och planläggning av byggande blir enhetlig, maskinläsbar och lättare tillgänglig.

I lagen om datasystemet för den byggda miljön föreskrivs det om inrättandet och upprätthållandet av datasystemet samt om de uppgifter som ska lagras i och lämnas ut via systemet. Systemet upprätthålls av Finlands miljöcentral.

Datasystemet för den byggda miljön ska införas vid ingången av 2024, då också den nya lagstiftningen avses träda i kraft. I fortsättningen ska kommunerna och landskapen föra in uppgifter om byggande och områdesanvändning i det nya datasystemet.

I lagen ingår en övergångsperiod på fem år för uppgifterna om områdesanvändning. Under övergångsperioden utökas och kompletteras innehållet i datasystemet. En övergångsperiod är nödvändig eftersom beredskapen att ta i bruk det nya systemet och de gemensamma informationsmodellerna är olika i olika kommuner. Den nya bygglagen innehåller bestämmelser om överlåtelse av de uppgifter som uppstår i samband med byggnadstillståndet till Finlands miljöcentral för att föras in i det nya datasystemet.

Ändringen medför extra arbete för kommunerna under övergångsperioden även om den tid som används för informationsbehandling minskar på längre sikt. I fortsättningen behöver kommunerna inte lämna uppgifter flera gånger till olika myndigheter. I utkastet till lag föreskrivs det om rätten för Finlands miljöcentral att få uppgifter av bland annat Lantmäteriverket, Skatteförvaltningen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Tack vare det kommer uppgifterna alltid att vara tillgängliga i datasystemet för den byggda miljön. DigiFinland Oy stöder kommunerna i att införa datasystemet.

Vid beredningen av lagen har särskild uppmärksamhet fästs vid dataskydd, informationssäkerhet och interoperabilitet. I den första fasen kommer systemet att innehålla sådan information som den offentliga förvaltningen använder i sin lagstadgade verksamhet. I lagutkastet föreslås det att användningen av informationen ska vara avgiftsfri.

Samtidigt föreslås en ändring av den gällande markanvändnings- och bygglagen, där det föreskrivs om digitaliseringen av uppgifterna om områdesanvändningen, det vill säga till exempel om att planerna i fortsättningen ska utarbetas i en nationellt sett interoperabel och maskinläsbar form.

Tiden för hörande pågår till den 12 augusti 2022.  

Ytterligare information

Jaakko Rastas
specialsakkunnig
[email protected]
tfn 0295 250 217
(inte anträffbar 23.6–8.7)

Juhana Rautiainen
programchef
[email protected]
tfn 0295 250 075
(inte anträffbar 11.7–5.8)