Hoppa till innehåll
Media

Kommunerna och landskapen kan få understöd för planläggning av , tillståndsförfarande för och utredningar av investeringsprojekt i anslutning till den gröna omställningen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2022 13.36
Pressmeddelande

Kommunerna och landskapsförbunden kan ansöka om understöd för planläggning, tillståndsförfarande och utredningar som hänför sig till investeringsprojekt som främjar den gröna omställningen. Ansökan lämnas till miljöministeriet. Statsunderstöd utlyses för sammanlagt 1,75 miljoner euro. Ansökningstiden pågår 12.9.–18.10.2022.

​​​​​​​Med investeringsprojekt i anslutning till den gröna omställningen avses investeringar som direkt eller indirekt främjar utsläppsminskningar, minskad användning av naturresurser och cirkulär ekonomi. Projekten ska följa principen ”orsaka ingen betydande skada” (Do No Significant Harm, DNSH). Avsikten med understödet är att påskynda och stödja genomförandet av investeringsprojekt i anslutning till den gröna omställningen.

​​​​​​​Investeringsprojekt i anslutning till den gröna omställningen kan hänföra sig till bland annat

  • energiinfrastruktur
  • förnybar energi och nya energilösningar (land- och havsbaseradvindkraft, solkraft i stor skala, biogas, förnybara drivmedel, geovärme och värmeåtervinning)
  • koldioxidsnålt väte och avskiljning och utnyttjande av koldioxid
  • direkt elektrifiering av industrins processer och åtgärder för att göra dessa processer koldioxidsnåla
  • återanvändning och återvinning av centrala material och restprodukter från industrin

Understödet kan täcka högst 70 procent av kostnaderna för planläggning, tillståndsförfarande och utredningar i anslutning till dessa.

En halv miljon euro av det anslag som kan sökas kommer från faciliteten för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF) i Europeiska unionens återhämtningsplan NextGenerationEU. Riktlinjer för hur anslaget ska användas nationellt finns i Finlands program för hållbar tillväxt.

Genom understödet främjas den gröna omställningen och Finlands mål om att vara koldioxidneutralt 2035, som finns inskrivet i regeringsprogrammet.

Mer information:

Soile Hartikka
Sakkunnig
tfn 0295 250 079
[email protected]