Hoppa till innehåll
Media

Kommunerna får tilläggstid för reformen av informationshanteringen inom den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2024 14.02
Nyhet

I bygglagen, som antogs under den förra regeringsperioden, görs ändringar i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. En del av ändringarna berör också datasystemet för den byggda miljön, Ryhti. De kommande ändringarna hänför sig till bygglov i form av informationsmodeller och tidplanen för kommunernas skyldighet att lämna uppgifter.

De ändringar som görs i bygglagen ger kommunerna ett år tilläggstid för att övergå till bygglov i form av informationsmodeller. Bygglov söks från och med den 1 januari 2026 med en beskrivning i form av en informationsmodell eller annars i maskinläsbar form. Dessutom stryks klimatdeklarationen ur förteckningen över bilagor som ska fogas till ansökan om bygglov i form av en informationsmodell, och i stället för en materialspecifikation ska en förteckning över byggprodukter fogas till ansökan. Förteckningen över byggprodukter innehåller en förteckning över de produkter som använts i byggnaden. I stället för byggmaterialen följer man alltså upp byggprodukterna.

Tidsfristen för skyldigheten att lämna uppgifter till Ryhti-systemet förlängs med ett år. Kommunerna ska lämna uppgifter om byggande och om tillstånd som gäller byggande till Ryhti-systemet i interoperabelt och maskinläsbart format före utgången av 2028. Uppgifter kan lämnas från och med den 1 januari 2025. Närmare kriterier för det maskinläsbara formatet anges senare.

I samband med ändringarna i bygglagen föreslås det att de gällande bestämmelserna om ansökan om bygglov enligt markanvändnings- och bygglagen förblir i kraft fram till utgången av 2025. Uppgifter om byggande lämnas i samband med tillståndsprocessen till befolkningsdatasystemet, som förvaltas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, innan kommunen övergår till att använda datasystemet för den byggda miljön.

De skyldigheter som ingår i lämnandet av uppgifter om områdesanvändningen ändras inte i samband med lagändringarna. Planer och tomtindelningar ska fortsättningsvis utarbetas i enlighet med de nya skyldigheterna. Uppgifterna om områdesanvändningen i det nya formatet ska lämnas till det nya Ryhti-systemet före utgången av 2028. Uppgifter har kunnat lämnas till Ryhti-systemet redan från ingången av detta år.

Som det nu ser ut kommer skyldigheten att utarbeta specialbeskrivningarna för byggnader i ett nytt interoperabelt och maskinläsbart format att träda i kraft vid ingången av 2025. Kravet på utarbetandet av projektinformationsmodeller och as built-modeller träder också i kraft vid ingången av 2025. Avsikten är att propositionen om ändring av bygglagen ska överlämnas till riksdagen i september 2024.

Mer information:

Jaakko Rastas
specialsakkunnig
[email protected]
tfn 0 295 250 217