Hoppa till innehåll
Media

Kommun- och Organisation -Helmi specialunderstöd kan ansökas i september-oktober

miljöministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2022 14.20 | Publicerad på svenska 29.6.2022 kl. 14.29
Nyhet

Specialunderstödet för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som förbättrar Helmi-livsmiljöers tillstånd, är avsett för kommuner och organisationer. Ansökningstiden pågår under perioden 15.9-31.10.2022. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) beviljar det riksomfattande understödet. Enligt miljöministeriets omdöme kommer nya ansökningstillfällen att ordnas ända fram till år 2030.

Stöd beviljas för konkreta restaurerings-, iståndsättnings- och vårdåtgärder, som förbättrar livsmiljöernas tillstånd inom ramen för Helmi-programmet. Kartläggningar och planer, som stöder förvekligandet av de egentliga åtgärderna, kan inkluderas i projekten.

Beviljandet av understödet grundar sig på en övergripande bedömning. Av projektets totala stödberättigade kostnader beviljas det högst ett stöd på 80 %. Av särskilda skäl kan ett understöd på 95 % av kostnaderna beviljas. Särskilda skäl kan vara till exempel en stor mängd talkoarbete eller objektets betydande naturvärden, som till exempel förekomsten av utrotningshotade arter, som kräver akut vård.

Specialunderstödet är avsett för kommuner, samkommuner, andra kommunägda aktörer, föreningar, stiftelser, gemensamma vattenområdens andelslag och dessas sammanslutningar, dvs. fiskeriområden. Projekten kan även förverkligas som gemensamma projekt mellan flera aktörer. I dessa konsortium beviljas understödet till den huvudsökande som i sig ansvarar för hela projektet. Alla parter i konsortiet måste uppfylla de krav som tidigare angetts.

Ansökningsteman

  • Restaurering av myrmarker
  • Restaurering och vård av fågelvatten och våtmarker
  • Iståndsättning och skötsel av vårdbiotoper
  • Vård av skogliga livsmiljöer
  • Restaurering av småvatten och strandnatur

Understödsansökningen görs elektroniskt via Regionförvaltningens e-tjänst. För intresserade anordnas ett webinarium 8.9.2022 kl. 13. Länken till webinariet, ansökningsanvisningarna och annan information finns på Kommun- och Organisation -Helmis websida.

Helmi-programmet

Målet med Helmi-programmet är, förutom att förbättra naturens biologiska mångfald, även att främja ekosystemtjänster, vattenskydd och kolupptagningen samt andra åtgärder, som hjälper oss att anpassa oss till och dämpa klimatförändringen.

Tilläggsinformation:

Martina Schmidt
Överinspektör
NTM-centralen i Nyland
[email protected]
tfn 0295 021 257

Niina Vähätalo
Överinspektör
NTM-centralen i Nyland
[email protected]
tfn 0295 021 286