Hoppa till innehåll
Media

Kommissionen kompletterar EU:s klimatpaket – byggnadernas energieffektivitet förbättras genom ett brett urval metoder

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 16.21
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 15 december 2021 ett förslag till ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda. Förslaget är en del av kommissionens omfattande 55 %-paket. Förslaget inbegriper både effektivisering av de nuvarande energieffektivitetsåtgärderna och nya initiativ. Genom klimatpaketet strävar EU efter att minska sina nettoutsläpp med 55 procent före 2030.

”Kommissionens förslag visar att EU vill införa lösningarna för den byggda miljön i klimatarbetet i sin helhet. Detta är mycket förståeligt eftersom byggnader förbrukar 40 procent av all energi och står för 36 procent av växthusgasutsläppen inom EU. Bostadsinvånarna gynnas också, eftersom energieffektiva byggnader förbättrar boendetrivseln och dämpar ökningen av boendekostnaderna”, säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Enligt kommissionen bör energieffektiviteten i EU:s byggnadsbestånd förbättras avsevärt. Kommissionen föreslår att energieffektiviteten i både befintliga och nya byggnader ska höjas genom att skärpa de nuvarande energieffektivitetskraven.

Enligt kommissionens förslag ska alla nya byggnader vara utsläppsfria från och med 2030 och offentliga byggnader redan från och med 2027. I praktiken ska till exempel byggnaders mycket små energibehov i så stor utsträckning som möjligt uppfyllas med förnybar energi och av energicertifikaten ska framgå koldioxidutsläppen under byggnadernas hela livscykel.

För befintliga byggnader föreslår kommissionen minimikrav på energieffektivitet på EU-nivå som medlemsländerna ska iaktta. Medlemsländerna ska renovera den 15 procent av byggnadsbeståndet som har sämst energieffektivitet så att byggnaderna stiger från energikategori G till kategori F. För andra byggnader än bostadshus är den målsatta tiden för genomförande början av 2027 och för bostadsbyggnader början av 2030.

Medlemsstaterna ska utarbeta nationella åtgärdsprogram för ombyggnad. Målet med åtgärdsprogrammen är att återställa byggnadsbeståndet så att det i fråga om energieffektivitet är utsläppsfritt före 2050.

Kommissionen föreslår också flera preciseringar och utvidgningar i fråga om energicertifikaten för byggnader och i bestämmelserna om laddningsstationer för elbilar och systemen för fastighetsautomation. Medlemsländerna ska också uppmuntra till energireparationer genom finansiering och andra stödmetoder.

Vad händer härnäst?

Miljöministeriet inleder nu arbetet för att utforma Finlands ståndpunkter i samarbete med de övriga ministerierna. Statsrådets förslag till Finlands ståndpunkt, det vill säga en så kallad U-skrivelse, lämnas till riksdagen för behandling under februari 2022.

Kommissionens förslag som publicerades den 15 december 2021 kommer att behandlas i Europaparlamentet och rådet. Förhandlingarna förväntas ta upp till två år. Medlemsstaterna ändrar sin nationella lagstiftning först när de slutliga besluten om direktivets innehåll har fattats.

"I Finland har man redan arbetat hårt för att förbättra byggnadsbeståndets energieffektivitet. Om kommissionens förslag genomförs har de dock omfattande konsekvenser även hos oss. Nu är det viktigt att noggrant gå igenom kommissionens förslag och utarbeta Finlands motiverade ståndpunkter. Det här är bara början för förhandlingarna inom EU", påpekar miljö- och klimatminister Emma Kari.

​​​​​Ytterligare information:

Maarit Haakana
Miljöråd
tfn 0295 250 069
[email protected]

Milja Henttonen
Specialmedarbetare
Ministerns kommunikation och medierelationer
tfn 050 599 3094
[email protected]

Erkki Perälä
Ministerns specialmedarbetare
tfn 050 465 8388
[email protected]