Hoppa till innehåll
Media

I miljöskyddslagen införs ett specialförfarande när det gäller upplag av kemikalier för försvarsmaktens behov

miljöministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2020 10.36
Pressmeddelande

Statsrådet överlämnade i dag en regeringsproposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen. I lagen ingår bestämmelser om ett nytt förfarande som gäller tillståndspliktiga och anmälningspliktiga upplag av kemikalier i objekt som ska ges särskilt skydd med tanke på landets försvar. För att sekretessen i fråga om dessa objekt, landets försvar och informationssäkerheten ska kunna tryggas kommer ställningen som part att vara begränsad i tillstånds- och anmälningsförfarandet. Dessutom föreslås det att vissa lagbestämmelser om offentlighet och allmänhetens deltagande inte ska tillämpas.

I det nya specialförfarandet har tillsynsmyndigheten, dvs. närings-, trafik- och miljöcentralen, en central roll när det gäller att trygga miljöskyddet. Behörig myndighet i det nya förfarandet är den statliga miljötillståndsmyndigheten, alltså regionförvaltningsverket.

I propositionen ingår dessutom andra små ändringar i bestämmelserna i miljöskyddslagen. I miljöskyddslagen återinförs bland annat en regel för beräkning av antalet djur i djurstallar som innehåller olika djurarter eller boskap i olika åldrar med tanke på fastställandet av tillståndsplikt och anmälningsplikt för djurstallar. Dessutom kommer de ändringar som föreslås i vattenlagen och miljöskyddslagen att göra det lättare att hitta ärenden i datasystemen för miljöärenden.

Lagarna i propositionen avses träda i kraft den 1 juli 2020.

Mer information:

Tia Laine-Ylijoki-Laakso, regeringssekreterare, tfn 0295 250 150, [email protected]