Hyppää sisältöön
Media

Puolustusvoimien kemikaalivarastoille erityismenettely ympäristönsuojelulakiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 23.4.2020 10.36
Tiedote

Valtioneuvosto hyväksyi tänään hallituksen esityksen, jolla muutettaisiin ympäristönsuojelulakia. Laissa säädettäisiin uudesta menettelystä, joka koskee luvanvaraisia ja ilmoituksenvaraisia puolustusvoimien erityissuojattavissa kohteissa sijaitsevia kemikaalivarastoja. Näiden kohteiden salassapidon, maanpuolustuksen sekä tietoturvan turvaamiseksi lupa- ja ilmoitusmenettelyssä sovellettaisiin rajoitettua asianosaisuutta. Lisäksi tiettyjä lain julkisuutta ja yleisön osallistumista koskevia säännöksiä ei sovellettaisi.

Uudessa erityismenettelyssä valvontaviranomaisella eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella olisi keskeinen rooli ympäristönsuojelun turvaamisessa. Toimivaltaisena viranomaisena uudessa menettelyssä toimisi valtion ympäristölupaviranomainen eli aluehallintovirasto.

Esitykseen sisältyy lisäksi muita pieniä muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin. Ympäristönsuojelulakiin muun muassa palautetaan laskentasääntö eri eläinlajeja tai eri-ikäistä karjaa sisältävien eläinsuojien luvanvaraisuuden ja ilmoituksenvaraisuuden määrittelyyn. Asioiden hakeminen ympäristöasioiden tietojärjestelmistä puolestaan helpottuu vesilakiin ja ympäristönsuojelulakiin esitetyillä muutoksilla

Esitykseen sisältyvien lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2020.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso, p. 02952 50150, [email protected]