Hoppa till innehåll
Media

Hot och möjligheter – kulturmiljöerna och klimatförändringen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.2.2023 7.48
Nyhet
Yksityiskohta rännistä, josta tulee vettä kovalla sateella.

Frågor som gäller klimatförändringarna bör beaktas genomgående i allt kulturmiljöarbete. Kulturmiljöspecialisternas kunnande måste fås med då det gäller att lösa komplexa kriser som påverkar vår omgivning. Kulturmiljöspecialister, experter på klimatförändringar och sakkunniga inom byggbranschen behöver gemensamma evenemang och utbildningar. Bland annat sådana här åtgärdsförslag gallrades fram i en utredning som miljöministeriet beställde av Sitowise Oy och som granskade klimatförändringarna och kulturmiljön.

Temperaturväxlingar, ökade nederbördsmängder, extrema väderfenomen, förändringar i fuktförhållandena och höjningen av havsnivån påverkar direkt eller indirekt kulturmiljön. Kulturmiljöer är landskap och platser som bär spår av mänsklig aktivitet. De är utvalda historiska objekt, men också vardagliga livsmiljöer som i hög grad påverkar hur vi till exempel upplever att klimatet förändras.

"Åtgärderna för att begränsa klimatförändringarna kan innebära risker för kulturhistoriska objekt. Å andra sidan är god vård av kulturmiljöer och landskap samt tillvägagångssätt och kunskap som är kopplade till kulturarvet ofta sådana önskvärda lösningar som begränsar klimatförändringarna. Vi ville utreda kopplingarna mellan klimatförändringarna och kulturmiljöerna närmare, förklarar miljörådet Tuija Mikkonen

I rapporten behandlas effekterna av klimatförändringarna samt begränsningen av och anpassningen till klimatförändringarna i Finlands kulturmiljöer. Rapporten baserar sig på litteraturkällor, statsförvaltningens strategier och program samt intervjuer med experter inom kulturmiljösektorn. En viktig grund för arbetet var EU-expertgruppens rapport Strengthening Cultural Heritage Resilience for Climate Change.

Frågan är mycket aktuell inom kulturmiljösektorn, och man är beredd att dela med sig av sitt kunnande till andra aktörer. Aktörerna inom branschen önskar att det utvecklas enhetliga metoder för beräkning och uppföljning, vilket bidrar till att påvisa effekterna av klimatförändringarna och å andra sidan vilka effekter åtgärder som vidtas för att bekämpa dem kommer att ha. Man önskar också mer tvärvetenskaplig forskning och utbildning samt ett ökat allmänt medvetande och samarbete, berättar Heli Nukki som ledde utarbetandet av rapporten och utredningsarbetet i Sitowise.

"Klimatförändringarna medför utmaningar som gör det svårare att värna om kulturmiljöer. Åtgärder som baserar sig på forskningsrön och praktisk erfarenhet måste införas i stor utsträckning. Vi behöver en öppen diskussion om kulturmiljöernas värden, styrmedel och incitament", förklarar Nukki.

Åtgärdsförslagen i rapporten utgör ett diskussionsunderlag för klimatarbetet kring kulturmiljöer.
"Därefter behöver vi närmare information till exempel om åtgärdernas kostnads - och följdverkningar", efterlyser Mikkonen.

Ytterligare information

Tuija Mikkonen
miljöråd
miljöministeriet
[email protected]
tfn 0295 250 184

Heli Nukki
äldre sakkunnig
Sitowise Oy
[email protected]
tfn. 044 427 9930