Hoppa till innehåll
Media

Handbok ska stödja planläggningen och tillståndsförfarandet för solkraftverken

miljöministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2023 13.19
Nyhet

Att främja produktionen av förnybar energi spelar en viktig roll i den gröna omställningen. I synnerhet ökar uppförandet av stora solkraftverk kraftigt. Miljöministeriet har samlat en styrgrupp under vars ledning det ska beredas en handbok för planläggningen av och tillståndsförfarandet för stora solkraftverk. Syftet med de anvisningar som ska beredas är att förenhetliga planläggningen och byggandet av stora solkraftverk.

Genom planläggning och bygglov ska byggandet av solkraftverk anpassas till den övriga områdesanvändningen och miljön. Utnyttjandet av solenergi främjas genom praxis som är smidig och så enhetlig som möjligt.

Den nyligen tillsatta styrgruppen strävar efter att förenhetliga planläggningen och byggandet och utreda solkraftverkens viktigaste konsekvenser för miljön. Dessutom ger den sin syn på tillämpningen av planläggnings- och tillståndsförfarandena när kraftverk placeras på olika platser.

Styrgruppen arbetar öppet och i växelverkan med centrala intressentgrupper, ordnar diskussionsmöten och hör sakkunniga.

Styrgruppen har möjlighet att lägga fram förslag till utveckling av lagstiftningen om uppförande av kraftverk och komma med synpunkter som främjar solenergi och ligger som grund för den fortsatta beredningen. Styrgruppens mandatperiod är 15.3.2023–15.4.2024.

Styrgruppens sammansättning 

Ordförande är Sanna Andersson, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Medlemmar och ersättare:

Antti Irjala, miljöråd vid miljöministeriet                                                                         
Seija Rantakallio, miljöråd vid miljöministeriet
Sari Rapinoja, lagstiftningsråd vid miljöministeriet
Mirkka Saarela, lagstiftningsråd vid miljöministeriet
Kati Veijonen, specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet
ersättare Outi Vilen, specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet
Juha-Pekka Vartiainen, ledande sakkunnig vid Närings-, trafik- och miljöcentralen 
ersättare Miia Ketonen, överinspektör vid Närings-, trafik- och miljöcentralen 
Anne Jarva, utvecklingschef vid Finlands Kommunförbund 
ersättare Paula Mäenpää, specialsakkunnig vid Finlands Kommunförbund
ersättare Minna Mättö, specialsakkunnig, jurist vid Finlands Kommunförbund
Marja Rankila, sakkunnig vid Finsk Energiindustri rf 
ersättare Heidi Lettojärvi, sakkunnig vid Finsk Energiindustri rf 

Ytterligare information

Antti Irjala
Miljöråd
Avdelningen för den byggda miljön, områdesanvändningen
[email protected]
tfn 0295 250 102

Sanna Andersson
Specialsakkunnig
Avdelningen för den byggda miljön, områdesanvändningen
[email protected]
tfn 0295 250 063