Hoppa till innehåll
Media

Halvtidsutvärderingen av programmet för träbyggande: Träbyggandet har redan starkt stöd, men ambitionsnivån får gärna höjas

miljöministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2021 11.40
Pressmeddelande

Enligt en halvtidsutvärdering av programmet för träbyggande har programmet tydligt bidragit till att öka det industriella träbyggandet. Åtgärderna i programmet har påverkat till exempel revideringen av brandsäkerhetsbestämmelserna. I halvtidsutvärderingen önskar man att programmets prioriteringar preciseras med tanke på programmets två sista år.

I statsrådets gemensamma program för träbyggande, som leds av miljöministeriet, har det gjorts en andra utvecklande halvtidsutvärdering. I utvärderingen konstateras det att programmet för träbyggande i sin helhet har ett mycket starkt stöd från intressentgrupperna och att genomförandet av programmet till och med bedöms exceptionellt positivt. Enligt halvtidsutvärderingen har programmet påverkat den allmänna debatten, attitydklimatet och medvetenheten om träbyggande.

Konkreta konsekvenser av programmet är enligt utvärderingen exempelvis att byggprojekten framskridit inom den offentliga sektorn. I programmet har man utarbetat de första nationella målen för offentligt byggande i trä, genom vilka offentliga byggherrar uppmuntras till att öka användningen av trä och agera vägvisare för hela sektorn. Målet är att träbyggandets marknadsandel ska utgöra 31 procent av alla offentliga nya byggnader år 2022 och 45 procent år 2025.

Programmet för träbyggande har också främjat olika utvecklingsprojekt inom miljöministeriet genom vilka författningar som gäller väsentliga tekniska krav på byggande har setts över. På detta sätt har programmet främjat utvecklingen av byggandet och en tydlig reglering, undanröjt hinder och förbättrat träbyggandets konkurrenskraft i synnerhet när det gäller byggande av flervåningshus.

I halvtidsutvärderingen får programmet också beröm för att det stöder pluralistiska forskningsprojekt som är centrala med tanke på utvecklingen av sektorn. De har tydligt fört sektorn framåt. Man ser att det industriella träbyggandet nu befinner sig i ett kraftigt brytningsskede, och framtiden erbjuder stora möjligheter.

”I utvecklingen av träbyggandet kan man se en fear of missing out-fas. Företagen inom sektorn bygger lyckade objekt, efterfrågan är stor och både inom företagen och inom forskningsinstituten satsar man stort på att utveckla träbyggandet. Företagen inom byggsektorn funderar på vad det ökade träbyggandet innebär för dem”, säger Petri Heino, chef för programmet för träbyggande.

”Programmets uppgift är att under de kommande två åren föra den information som fås från visionerna, forskningen och utvecklandet närmare de konkreta lösningarna. Vi vill få till stånd lösningar som är internationellt konkurrenskraftiga”, säger Heino.

Tydligare fokus för de två sista åren

I den utvecklande halvtidsutvärderingen granskades programmets fem olika fokusområden och de framsteg som gjorts inom dem. Fokusområdena är att:

  • öka användningen av trä i stadsbyggandet
  • främja användningen av trä i offentligt byggande
  • öka byggandet av stora träkonstruktioner
  • öka kompetensen i regionerna
  • främja exporten.

I halvtidsutvärderingen konstateras det att programmet i synnerhet har ökat användningen av trä i stadsbyggande och offentligt byggande. Också den regionala kompetensen har ökats med goda resultat.

Däremot har man inte satsat lika mycket på att öka byggandet av stora träkonstruktioner, såsom broar och hallar, eller på att främja exporten. Därför rekommenderas det att programmet klart ska öka sitt fokus med tanke på de två sista verksamhetsåren.

”Ökad användning av trä vid byggande i städer och främjande av offentligt träbyggande bidrar också till att stora konstruktioner byggs av trä. När det gäller byggande av broar och hallar är det klokt att inom programmet fokusera på samarbete med kommunerna och de statligt ägda byggherrarna. I fråga om exporten finns det ett klart behov av att förtydliga programmets och Business Finlands roller för att få ett bättre genomslag”, säger Petri Heino.

För programmets två sista år förväntas en tydlig vision och konkreta åtgärder för att uppnå de viktigaste målen. Till exempel en fördubbling av det offentliga träbyggandet anses vara ett bra mål. Också exporten anses vara viktig, men för att främja exporten krävs det ett nära samarbete med såväl andra förvaltningsområden som med hela sektorn.

I intervjuerna som gjordes i samband utvärderingen önskade man att programmet på ett djärvare sätt än hittills ska delta i diskussionen om träbyggandet och korrigera träbyggandets prisimage och andra missuppfattningar. På så sätt kan programmet minska till exempel den onödiga motsättningen mellan träbyggande och betongbyggande.

Ytterligare information:

Petri Heino, programchef, tfn. 0295 250 203, [email protected]

Den andra utvecklande halvtidsutvärderingen av programmet för träbyggande gjordes mellan oktober 2020 och januari 2021. Halvtidsutvärderingen genomfördes av Korkia Consulting Oy. Utvärderingsmaterialet bestod av en litteratur- och statistiköversikt, en omfattande materialanalys, intervjuer med sakkunniga, en enkät om de åtgärder som finansierats genom programmet samt tre aktiverande workshoppar. Genom de utvecklande halvtidsutvärderingarna följer man hur programmets mål nås och ger rekommendationer för hur arbetet ska inriktas. Den första utvecklande halvtidsutvärderingen blev klar 2019.

Programmet för träbyggande (2016–2022) har som mål att öka användningen av trä i fråga om såväl byggande i städer, offentligt byggande som byggande av stora träkonstruktioner. Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering 2019 innehåller klara riktlinjer för träbyggandet. Målet är att fördubbla användningen av trä som byggnadsmaterial under regeringsperioden, att ställa upp mål för träbyggande inom det offentliga byggandet samt att bidra till ökat kunnande och utveckla hela värdekedjan.