Hoppa till innehåll
Media

Hälso- och sjukvården får en egen avfallshandbok

miljöministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2023 13.19 | Publicerad på svenska 15.3.2023 kl. 10.45
Nyhet

Miljöministeriet har gett ut en avfallshandbok för hälso- och sjukvården. I handboken ges klara anvisningar om hur hanteringen av de viktigaste avfallstyperna inom hälsovården ska ordnas. 

Inom hälso- och sjukvården uppkommer avfall som är typiskt för branschen (till exempel smittfarligt avfall, biologiskt avfall och skärande och stickande avfall), olika slag av farligt avfall och radioaktivt avfall samt vanligt kommunalt avfall.

De senaste årens reformer av avfallslagstiftningen påverkar också avfallshanteringen inom hälso- och sjukvården. Syftet med reformerna av avfallslagstiftningen är att minska avfallets mängd, öka återvinningen och avsevärt minska slutförvaringen av avfall på avstjälpningsplatser. 

Också ansvarsfördelningen för hanteringen av kommunalt avfall har reformerats i flera skeden. De privata social- och hälsovårdsenheternas ansvar för att ordna hanteringen av kommunalt avfall överfördes från kommunerna till social- och hälsovårdsenheterna 2019. Vid ingången av 2023 överfördes även ansvaret för att ordna hanteringen av kommunalt avfall vid de offentliga hälso- och sjukvårdsenheterna från kommunerna, med undantag för Helsingfors, till de nya välfärdsområdena. 

Handboken är avsedd för såväl offentliga som privata hälso- och sjukvårdsenheter, avfallshanteringsföretag som tillhandahåller dem tjänster samt kommunala miljövårdsmyndigheter och närings-, trafik- och miljöcentraler som övervakar att avfallslagen iakttas. Målet är att förenhetliga hälso- och sjukvårdens avfallshanteringspraxis i hela landet.

Ytterligare information:

Sirje Sten, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 276, [email protected]

Eevaleena Häkkinen, överinspektör, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 200, [email protected]