Hoppa till innehåll
Media

Geografisk information om serpentinberg har publicerats

miljöministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2023 9.58 | Publicerad på svenska 20.6.2023 kl. 9.45
Nyhet

Finlands miljöcentral har publicerat geografisk information om Finlands serpentinpåverkade miljöer. Materialet stöder identifieringen och skyddet av hotade serpentinberg.

I naturvårdslagen, som reviderades i början av juni, ingår ett nytt sätt att skydda naturtyper, nämligen skydd av serpentinberg, serpentinblockfält, serpentingrusfält och öppna kustdyner direkt med stöd av lagen (65 §). Dessa strikt skyddade naturtyper är i Finland också ursprungligen sällsynta och till ytan små naturtyper som är hotade på grund av mänsklig aktivitet. Förlusten av en enda förekomst kan betyda att bevarandestatusen för dessa naturtyper försämras.

1 350 hektar serpentinpåverkade miljöer har identifierats

Materialet omfattar hela landet och har producerats genom att sammanslå uppgifter om berggrunden och serpentinarter. I materialet finns 1 100 förekomster av potentiella serpentinberg och block- och grusfält, och deras areal omfattar sammanlagt 1 352 hektar. Av dessa finns 550 hektar i skyddsområden och 333 hektar på oskyddad statlig mark. På privatägda, oskyddade områden finns det cirka 470 hektar potentiella serpentinpåverkade livsmiljöer. Materialet uppdateras i takt med att inventeringarna framskrider.

Materialet om serpentinberg består av geografisk information och attributdata om kända och potentiella serpentinpåverkade miljöer i Finland, såsom serpentinberg, serpentingrusfält och gamla serpentinpåverkade stenbrott. Materialet omfattar mer än de strikt skyddade naturtyperna serpentinberg och block- och grusfält som avses i den nya naturvårdslagen, eftersom det också omfattar objekt som inte har besiktigats i terrängen. Materialet uppdateras efter att naturvårdsförordningen har trätt i kraft så att det av materialets attributdata framgår både de verifierade förekomsterna av de skyddade naturtyperna enligt naturvårdslagen och de objekt som ännu inte har besiktigats.

De serpentinpåverkade naturtyperna finns i sådana områden som på grund av deras berggrund kan vara intressanta också med tanke på gruvdriften. En del av de serpentinpåverkade miljöerna i materialet finns också i utmål (30 hektar) eller malmletningsområden (330 hektar). De potentiella serpentinpåverkade naturtyperna omfattar dock endast 0,06 procent av Finlands utmål och 0,03 procent av Finlands inmutningar eller malmletningsområden. 

Förordningen preciserar grunderna för fastställande av naturtyper

Grunderna för fastställande av naturtyper preciseras i den naturvårdsförordning som är under beredning vid miljöministeriet. Efter att det nya statsrådet har utfärdat förordningen ger miljöministeriet närings-, trafik- och miljöcentralerna anvisningar om tillämpningen av förordningen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna informerar i enlighet med anvisningarna markägarna om de strikt skyddade naturtyperna på deras mark och om vilka åtgärder som kan anses försämra dessa naturtypers tillstånd.

Finlands miljöcentral samlar information om strikt skyddade naturtyper

Serpentinberg och block- och grusfält är naturtyper som är små och svåra att identifiera, och i dem förenas en sällsynt berggrund med ett artbestånd som kräver ett serpentinhaltigt underlag. Finlands miljöcentrals projekt för inventering av de mest hotade bergsnaturtyperna utökar informationen om serpentinpåverkade naturtyper. 

Motsvarande geografisk information om kustdyner publiceras på hösten. Materialet läggs då också upp på karttjänsten Karpalo där man kan titta på materialet och skriva ut kartorna.

Mer information: 

Hanna-Leena Keskinen
miljöråd
tfn 050 5339683
[email protected]