Hyppää sisältöön
Media

Serpentiinikallioiden paikkatietoaineisto julkaistu

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2023 9.58
Uutinen

Suomen ympäristökeskus on julkaissut paikkatietoaineiston Suomen serpentiinivaikutteisista ympäristöistä. Aineisto tukee uhanalaisten serpentiinikallioiden tunnistamista ja suojelua.

Kesäkuun alussa uudistuneeseen luonnonsuojelulakiin sisältyy uudenlainen luontotyyppien suojelukeino: serpentiinikallioiden, -kivikoiden ja -soraikoiden sekä rannikon avointen dyynien suojelu suoraan lain nojalla (65 §). Nämä tiukasti suojellut luontotyypit ovat Suomessa alun perinkin harvinaisia, pienialaisia ja ihmisen toimien vuoksi uhanalaistuneita luontotyyppejä. Yhdenkin esiintymän häviäminen voi vaikuttaa näiden luontotyyppien suojelutason heikentymiseen.

Serpentiinivaikutteisia ympäristöjä tunnistettu 1350 hehtaaria

Koko maan kattava aineisto on tuotettu kallioperä- ja serpentiinilajitietoja yhdistämällä. Mahdollisia serpentiinikallioita, -kivikoita ja -soraikoita on aineistossa 1100 esiintymää, ja niiden pinta-ala on yhteensä 1352 hehtaaria. Näistä suojelualueilla sijaitsee 550 ha ja suojelemattomilla valtion mailla 333 ha. Yksityisomisteisilla, suojelemattomilla alueilla mahdollisia serpentiiniluontotyyppejä on noin 470 hehtaaria. Aineistoa päivitetään inventointien edetessä.

Serpentiinikallioaineisto on paikka- ja ominaisuustietoaineisto Suomen tunnetuista ja mahdollisista serpentiinivaikutteisista ympäristöistä, kuten serpentiinikallioista, serpentiinisoraikoista sekä vanhoista serpentiinivaikutteisista louhoksista. Aineisto on laajempi kuin uuden luonnonsuojelulain tiukasti suojeltu luontotyyppi serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot, sillä siihen kuuluvat myös maastossa tarkastamattomat kohteet. Aineisto päivitetään luonnonsuojeluasetuksen tultua voimaan siten, että ominaisuustiedoista selviävät sekä varmennetut luonnonsuojelulain nojalla suojellut luontotyyppiesiintymät että vielä tarkastamattomat kohteet.

Serpentiiniluontotyypit sijaitsevat alueilla, jotka kallioperänsä vuoksi voivat olla kiinnostavia myös kaivostoiminnan kannalta. Osa aineiston serpentiiniympäristöistä sijaitseekin kaivospiireillä (30 ha) tai malminetsintäalueilla (330 ha). Mahdolliset serpentiiniluontotyypit kattavat kuitenkin vain 0,06 % Suomen kaivospiireistä ja 0,03 % Suomen valtauksista tai malminetsintäalueista. 

Asetus tarkentaa määrittelyperusteita

Luontotyyppien määrittelyperusteita tarkennetaan ympäristöministeriössä valmisteilla olevassa luonnonsuojeluasetuksessa. Kun uusi valtioneuvosto on antanut asetuksen, ympäristöministeriö ohjeistaa ELY-keskuksia sen soveltamisesta. ELY-keskukset informoivat ohjeistuksen mukaisesti maanomistajia heidän maillaan sijaitsevista tiukasti suojelluista luontotyypeistä ja siitä, millaisten toimien voidaan katsoa heikentävän näiden luontotyyppien tilaa.

Suomen ympäristökeskus kartuttaa tietoa tiukasti suojelluista luontotyypeistä

Serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot ovat vaikeasti tunnistettavia, pienialaisia luontotyyppejä, joilla harvinaiseen kallioperään yhdistyy serpentiinialustaa vaativa lajisto. Suomen ympäristökeskuksen Uhanalaisimpien kallioluontotyyppien inventointi -hankkeessa kartutetaan tietoa serpentiiniluontotyypeistä. 

Vastaava paikkatietoaineisto rannikon avoimista dyyneistä julkaistaan syksyllä. Aineistot lisätään tuolloin myös ympäristökarttapalvelu Karpaloon, jota voi käyttää aineistojen katseluun ja karttojen tulostukseen.

Lisätiedot: 

Hanna-Leena Keskinen
ympäristöneuvos
p. 050 5339683
[email protected]