Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Förslag till ändringar i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning enligt kraven i MKB-direktivet

Miljöministeriet
8.4.2021 13.25
Nyhet

Statsrådet godkände idag regeringens proposition med förslag till ändringar i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen), marktäktslagen, miljöskyddslagen och lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden. Genom ändringarna genomförs kraven i MKB-direktivet.

De föreslagna ändringarna är i huvudsak en följd av ett överträdelseförfarande som Europeiska kommissionen inlett mot Finland och som gäller genomförandet av direktivet om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet). Dessutom föreslås vissa ändringar som baserar sig på de behov av förtydliganden som konstaterats i tillämpningen av MKB-lagen.

Ändringarna är huvudsakligen tekniska, eller så stärker de nuvarande praxis för MKB-förfarandet. Vid internationella MKB-förfaranden som gäller bedömning av gränsöverskridande miljökonsekvenser ska översättningar av handlingar i fortsättningen lämnas till en annan stat som deltar i förfarandet i större utsträckning än för närvarande. Till marktäktslagen, miljöskyddslagen och lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden föreslås hänvisningsbestämmelser som gäller internationellt förfarande enligt MKB-lagen.

Genom regeringspropositionen görs dessutom sådana ändringar i marktäktslagens bestämmelser om datasystem som föranleds av den allmänna dataskyddsförordningen. 

De ändringar som föreslås i propositionen (regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagar som har samband med den) föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021.

Ytterligare information:

Piia Kähkölä, regeringssekreterare, tfn 029 525 0254, [email protected]