Hoppa till innehåll
Media

Forskningsinstituten bedömer att det behövs kraftigare klimatåtgärder inom ansvarsfördelningssektorn

miljöministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2022 17.52
Pressmeddelande

Forskningsinstituten har färdigställt de bedömningar av åtgärderna i utkastet till klimatpolitisk plan på medellång sikt som begärts av dem. Enligt bedömningarna måste klimatåtgärderna stärkas för att Finland med tillräcklig säkerhet ska kunna nå sina klimatmål. Vid höstens budgetförhandlingar beslutade regeringen att den i mars 2022 ska bedöma om åtgärderna i den klimatpolitiska planen är tillräckliga. Regeringen ska göra sin bedömning utifrån bedömningar begärda av ministerier, forskningsinstitut och Finlands klimatpanel.

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt är en av regeringens tre klimatplaner. I planen redogörs det för de åtgärder som ska vidtas inom ansvarsfördelningssektorn för att Finland ska nå EU:s utsläppsminskningsmål för 2030 och sitt mål att bli klimatneutralt före 2035. Ansvarsfördelningssektorn omfattar utsläpp från transporter, jordbruk, uppvärmning av byggnader, arbetsmaskiner och avfallshantering samt F-gasutsläpp.
Bedömningar av huruvida åtgärderna i planutkastet är tillräckliga begärdes av Finlands klimatpanel, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Meteorologiska institutet och Teknologiska forskningscentralen VTT. I bedömningarna betonas särskilt jordbruks- och transportsektorernas roll.

Forskningsinstitutens bedömningar stöder responsen i utlåtandena

Forskningsinstitutens bedömningar av åtgärdernas tillräcklighet stöder den respons på den klimatpolitiska planen på medellång sikt som kom in under remissbehandlingen. Planutkastet var på remiss i december–januari, och det kom in sammanlagt 210 utlåtanden. I merparten av utlåtandena fästes det uppmärksamhet vid klimatåtgärdernas tillräcklighet. Jordbruk och transporter var de teman som kommenterades mest. Andra populära teman var konsumtionens klimatavtryck, klimatarbetet i kommuner och regioner och uppvärmningen av byggnader.
Planutkastet fick beröm bland annat för att potentiella utsläppsminskningsmål har utretts i omfattande utsträckning och för att åtgärderna inbegriper flera nya metoder som också bidrar till strukturella förändringar. I svaren betonades emellertid en oro över svårigheten att hantera den osäkerhet som helheten bestående av många små åtgärder orsakar.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik drar upp riktlinjer för helheten i mars

Nästa steg är att ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik behandlar forskningsinstitutens bedömningar och responsen i utlåtandena.
”Regeringen har förbundit sig till en vetenskapsbaserad politik och till att se över den klimatpolitiska planen utifrån forskningsinstitutens utlåtanden om åtgärdernas tillräcklighet. Vi kommer att sätta oss in i bedömningarna och diskutera behövliga preciseringar för att säkerställa de utsläppsminskningar som behövs och minska osäkerheten”, säger ministerarbetsgruppens ordförande, miljö- och klimatminister Emma Kari.

Också rundabordsforumet för klimatpolitik kommer att diskutera bedömningarna den 22 februari. I rundabordsforumet under ledning av statsministern ingår representanter för centrala intressegrupper: fackförbund, kommuner, forskare, industrisektorer, intresseorganisationer, unga och civilsamhällesorganisationer.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik kommer att ta ställning till bedömningarna av åtgärderna i planutkastet före mitten av mars. Ministerarbetsgruppens tillräcklighetsgranskning fokuserar på den klimatpolitiska planen på medellång sikt. De två andra centrala klimatpolitiska planerna, klimat- och energistrategin för bland annat utsläppshandelssektorn och markanvändningssektorns klimatplan, sänds på remiss under våren. Regeringens proposition med förslag till ny klimatlag överlämnas till riksdagen vecka 9.

Forskningsinstitutens bedömningar (på finska):

•    Klimatpanelens bedömning, mer information: Markku Ollikainen, ordförande, tfn 050 415 1201, [email protected]
•    VTT:s bedömning, mer information: Tiina Koljonen, Research Team Leader, tfn 050 359 9549, [email protected]
•    Finlands miljöcentrals bedömning, mer information: Jyri Seppälä, professor, tfn 0295 251 629, [email protected]
•    Naturresursinstitutets bedömning, mer information: Kristiina Lång, forskningsprofessor, tfn 0295 326 474, [email protected]
•    Meteorologiska institutets bedömning, mer information: Hannele Korhonen, sektorchef, tfn 0295 392 135, [email protected]

Sammandrag av utlåtandena om den klimatpolitiska planen på medellång sikt (på finska)

Ytterligare information:

Milja Henttonen
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare (förfrågningar om intervjuer med ministern) 
tfn 050 599 3094
milja.henttonen(a)gov.fi

Riikka Yliluoma
Miljö- och klimatministerns specialmedarbetare
tfn 050 414 1682
riikka.yliluoma(a)gov.fi

Miljöministeriet
Jarmo Muurman
Miljöråd
tfn 0295 250 185
jarmo.muurman(a)gov.fi