Hoppa till innehåll
Media

Finländska ungdomar är i allmänhet nöjda med sitt boende – den ökande populariteten av ensamboende och de höga hyrorna medför utmaningar i synnerhet i tillväxtcentrumen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2021 10.32
Pressmeddelande

Enligt en enkätundersökning som miljöministeriet och Förbundet för Ungdomsbostäder rf låtit göra är finländska ungdomar i genomsnitt nöjda med sitt boende. Den hårda konkurrensen om bostäder och den höga hyresnivån leder till att unga prutar på sin övriga levnadsstandard.

Enligt resultaten av den enkätundersökning som miljöministeriet och Förbundet för Ungdomsbostäder rf (NAL) publicerat den 2 mars 2021 är finländska ungdomar i genomsnitt nöjda med sina boendeförhållanden och klarar i huvudsak av sina boendeutgifter. Det är dock svårt för många unga att hitta en egen bostad, och de höga boendekostnaderna förutsätter till exempel arbete vid sidan av studierna.

”Enligt resultaten av enkätundersökningen har de ungas vilja att leva ett individuellt och självständigt liv ökat. Allt fler önskar kunna flytta hemifrån så tidigt som möjligt, men samtidigt har viljan att bo med rumskamrater minskat klart. Det innebär utmaningar för unga i synnerhet i områden där priset på boende är mycket högt”, säger Tuula Tiainen, specialsakkunnig vid miljöministeriet.

Syftet med enkätundersökningen har varit att utreda vilken ställning 18–29-åriga ungdomar har på bostadsmarknaden, ungdomarnas boendeformer och deras tillfredsställelse med boendesätten och boendenivån. Samtidigt kartlade man också önskemål, förhoppningar, problem och åsikter gällande boende, så att de ungas boendemöjligheter kan förbättras.

Den enkätundersökning som nu gjorts utgör en fortsättning på den serie undersökningar som gjordes på 90- och 2000-talen. Planer, attityder och problem som gäller ungas boende har utretts tre gånger på 2000-talet och två gånger på 90-talet. Regelbundna utredningar hjälper att bedöma de förändringar som skett i de ungas boendeförhållanden och i de önskemål och förhoppningar som gäller boendet.

”Miljöministeriet har till uppgift att verkställa statens bostadspolitik. I fråga om unga innebär detta att vi strävar efter att främja boende av god kvalitet som motsvarar de ungas egna önskemål. Därför är det viktigt att följa med de förändringar som sker i boendet och i de önskemål som gäller boendet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Ensamboendet har ökat, egnahemshus är fortfarande den mest populära boendeformen

Efter den föregående enkätundersökningen har andelen unga som bor i höghus – särskilt i enrummare – ökat, och antalet barnfamiljer bland de unga har blivit ännu mindre än tidigare. Bildandet av familj skjuts upp allt längre, men bostadssituationen upplevdes inte påverka detta lika mycket som man observerat i de tidigare forskningsomgångarna.

Trots att höghusboende har ökat anser unga fortfarande att egnahemshus är det bästa boendealternativet, även om dess andel har minskat sedan 2005 (79 % > 59 %). Ungdomar är också mycket inriktade på ägarboende. Två tredjedelar berättar om sina planer att köpa en egen bostad.

Samtidigt visar resultaten av enkäten dock att ägarboendet har minskat och att hyresboendet har ökat bland de yngre åldersklasserna. I början av 2000-talet var det vanligare att man köpte sin första bostad, och de köptes i yngre ålder än idag. Även om ägarboende är i de ungas önskemål, anser över hälften av dem som överväger att köpa en bostad att ägarboende är realistiskt först om 4–10 år eller senare.

Enkätundersökningen gjordes av Timo Myllymäki, Sakari Sandqvist och Pauliina Aho vid Taloustutkimus Oy och Anna Strandell vid Finlands miljöcentral (SYKE).

Ytterligare information

Tuula Tiainen
specialsakkunnig
miljöministeriet
0295 250 295
[email protected]

Tiina Irjala
utvecklingschef
Förbundet för Ungdomsbostäder rf (NAL)
040 451 4375
[email protected]

Timo Myllymäki
Senior Insight Manager
Taloustutkimus
040 764 1685
[email protected]