Hoppa till innehåll
Media

Finansiering kan sökas för projekt för återvinning av näringsämnen i avloppsvatten och för metodutredning

miljöministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2022 11.00
Nyhet

Miljöministeriet utlyser understöd för projekt som främjar återvinning och tillvaratagande av näringsämnen i avloppsvatten från tätbebyggelse eller stöder symbioser för återvinning av näringsämnen. Dessutom öppnas i början av juli ett anbudsförfarande för en teknisk-ekonomisk metodutredning om tillvaratagande av näringsämnen i kommunalt avloppsvatten på HILMA:s webbplats för offentlig upphandling.

Stöd kan sökas för projekt som gäller följande teman:

  1. tillvaratagande och säker återvinning av näringsämnen i avloppsvatten och -slam från tätbebyggelse
  2. symbioser för återvinning av näringsämnen, där aktörerna bildar en verksamhetshelhet för återvinning genom att utnyttja tätbebyggelsers näringsrika avfalls- och sidoströmmar och/eller biomassor från vatten.

Projekten kan vara forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, pilot-, demonstrations- eller ibruktagningsprojekt som gäller ny teknik och nya metoder samt investeringar i dessa. Projekten kan bl.a. syfta till produktion av konkurrenskraftiga slutprodukter med högt förädlingsvärde, säker användning av slutprodukter samt utveckling av styrmedel som främjar återvinning av näringsämnen. Projekten ska vara slutförda senast den 30 november 2024.

Understöd kan sökas av företag, föreningar, sammanslutningar, kommuner och andra kommunalt ägda aktörer. Sökanden kan inte vara en enskild person, en firma eller ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning. Av de sistnämnda kan stödmottagaren dock skaffa tjänster som underleverans. På alla projekt tillämpas EU:s bestämmelser om statligt stöd (EU:s allmänna gruppundantagsförordning, artiklarna 25 och 36).

För understöden har reserverats cirka 5 miljoner euro, varav högst 3 miljoner euro är finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Understöden beviljas efter prövning och understödets andel av de godtagbara totalkostnaderna för projektet är beroende på projekttyp och sökande vanligen mellan 25 och 70%.

Ansökan lämnas in i miljöministeriets elektroniska ansökningssystem under tiden 4.7. – 9.9.2022. Närmare information om inlämnandet av ansökan finns i ansökningsanvisningen.

I början av juli öppnades också en anbudsförfrågan på webbplatsen för offentlig upphandling i HILMA. Föremål för anskaffningen är en teknisk-ekonomisk utredning om de metoder för behandling av avloppsslam med vilka näringsämnen i första hand kan avskiljas och återvinnas för användning som gödselfabrikat. I utredningen granskas bl.a. metodernas tekniska beredskapsgrad, möjligheten att ta dem i bruk i den infrastruktur och i de miljöförhållanden som råder i Finland, metodernas ekonomiska verksamhetsbetingelser i det rådande marknadsläget samt hur avskiljd och tillvaratagen fraktion kan användas som gödselfabrikat. Anbuden ska lämnas in senast den 2 september 2022. Upphandlingsannonsen offentliggörs i HILMA.

Mer information:

RAKI-programmet Riikka Malila, [email protected], tfn 0295 250 160