Hoppa till innehåll
Media

Finansiering för investeringar samt forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt i syfte att utnyttja närings- och energipotentialen i avfall och sidoströmmar från tätbebyggelse 

miljöministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2022 12.58
Nyhet

Miljöministeriet utlyser understöd till sådana projekt för återvinning av näringsämnen som hänför sig till paketet för försörjningsberedskap inom jordbruket. Understöden är menade särskilt för utnyttjande av närings- och energipotentialen i avloppsvatten, slam och sidoströmmar från tätbebyggelse. Målet är att förbättra försörjningsberedskapen i fråga om näringsämnen och energi, främja tillverkningen av säkra gödselprodukter, möjliggöra en hållbar marknad för återvinningsgödsel och påskynda den gröna omställningen. 

Stöd kan sökas för projekt som gäller följande teman:

  1. Tillvaratagande, återvinning eller utnyttjande av näringsämnen eller näringsämnen och organiska ämnen i avloppsvatten och –slam från tätbebyggelse. 
  2. Symbioser för återvinning av näringsämnen, där aktörerna bildar en verksamhetshelhet för återvinning genom att utnyttja tätbebyggelsers näringsrika avfalls- och sidoströmmar och/eller biomassor från vatten.
  3. Utnyttjande av energipotentialen i avloppsvatten från tätbebyggelse och/eller förbättring av energieffektiviteten vid behandling av avloppsvatten.

Understöden främjar investeringar i avfallsanläggningsverksamhet och utvecklingen av teknik för tillvaratagande av näringsämnen i avloppsvatten och sidoströmmar från tätbebyggelse samt förbättrar energieffektiviteten vid behandling av avloppsvatten. Dessutom kan forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt i fråga om sådan teknik stödja försök och pilotprojekt i företagens och verksamhetsutövarnas verksamhetsmiljö samt forskning om minskning av organiska ämnen och andra skadliga ämnen.

Understöd kan sökas av företag, föreningar, sammanslutningar, kommuner och andra kommunalt ägda aktörer. Sökanden kan inte vara en enskild person, en firma eller ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning. Understödstagaren kan dock upphandla tjänster som underentreprenad av de sistnämnda. På alla projekt tillämpas EU:s bestämmelser om statligt stöd (EU:s allmänna gruppundantagsförordning, artiklarna 25 och 36). 

För understöden har det reserverats sammanlagt 45 miljoner euro för perioden 2022–2025. Projekten ska avslutas senast i november 2025. Understöden beviljas efter prövning. Understödets andel av de godtagbara totalkostnaderna för projektet är beroende på projekttyp och sökande vanligen mellan 25 och 70 procent. 

Ansökan lämnas in i miljöministeriets elektroniska ansökningssystem. Den första ansökningsomgången avslutas den 31 december 2022. Därefter avslutas ansökningsomgångarna kvartalsvis (31.3, 30.6, 31.10 och 31.12) och de ansökningar som lämnats in under den aktuella ansökningsperioden tas upp till behandling. Närmare information om inlämnandet av ansökan finns i ansökningsanvisningen.

Ytterligare information:

Riikka Malila, projektchef för RAKI-programmet, [email protected], tfn  0295 250 160