Hoppa till innehåll
Media

Europeiska kommissionen föreslår skärpta bestämmelser om luftkvalitet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2022 10.35 | Publicerad på svenska 28.10.2022 kl. 15.38
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har lagt fram ett förslag till nytt direktiv om luftkvalitet. Det föreslås att bestämmelserna i direktivet om luftkvalitet skärps, så att luftkvaliteten i Europa blir betydligt bättre redan före 2030.

Till de centrala kraven i direktivet om luftkvalitet hör de gränsvärden för luftkvalitet som fastställts för att skydda hälsa och miljö. Enligt förslaget ska de uppdateras för att bättre motsvara Världshälsoorganisationens rekommendationer från 2021. För att gränsvärdena ska nås förutsätts åtgärder på både EU-nivå och nationell nivå.

Kommissionens förslag innehåller ändringar som skärper gränsvärdena för luftkvaliteten och medlemsstaternas skyldighet att vidta åtgärder för att nå gränsvärdena inom utsatt tid, dvs. före den 1 januari 2030.

I förslaget fästs särskild vikt vid att halterna av fina partiklar ska minskas. Ett nytt krav i förslaget är att halterna av sotpartiklar, ultrafina partiklar och ammoniak ska övervakas, men det föreslås inga gränsvärden för dem än. Dessa föreningar påverkar människors hälsa och klimatet.

Den huvudsakliga källan till sotutsläpp är ofullständig förbränning bland annat vid småskalig vedeldning. Den huvudsakliga källan till utsläpp av ammoniak är jordbruket, och ultrafina partiklar uppkommer bland annat i trafiken vid förbränningen av bränsle.

Det föreslås också att övervakningen av luftkvaliteten ska effektiviseras genom ökad användning av modeller. Genom användning av modeller fås en heltäckande bild av den regionala fördelningen av luftföroreningarna.

Mer information:

Tarja Lahtinen

konsultativ tjänsteman
miljöministeriet
tfn 0295 250 149
[email protected]