Hoppa till innehåll
Media

EU:s miljöministrar fattar den 16 mars beslut om minskning av utsläppen från industrin och husdjursgårdarna

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2023 8.42
Pressmeddelande

Europeiska unionens miljöministrar har som mål att den 16 mars anta en allmän riktlinje om kommissionens förslag till uppdatering av direktivet om industriutsläpp. På rådets agenda finns också kommissionens förslag som gäller förordningen om förpackningar och förpackningsavfall, förordningen om intyg över koldioxidupptag och uppdateringen av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Finland företräds i Bryssel av statssekreterare Terhi Lehtonen.

Syftet med direktivet om industriutsläpp är att minska de utsläpp till luft, vatten och mark som stora industrianläggningar och djurstallar orsakar samt minska de skadliga effekterna av utsläppen på miljö och hälsa. Vid uppdateringen vill man utvidga direktivet till att även omfatta gruvor och stora nötkreatursgårdar. Direktivet ska i fortsättningen också tillämpas på nötkreatursgårdar och kombinationsgårdar med 350 djurenheter. Dessutom föreslås det att antalet djurenheter på fjäderfägårdar ska vara 280. Extensiv uppfödning av nötkreatur och svin ska under vissa villkor lämnas utanför tillämpningsområdet.

Genom direktivet om industriutsläpp regleras utsläppen från cirka 52 000 industrianläggningar och husdjurslägenheter inom EU. I Finland finns omkring 1 000 industrianläggningar eller stora djurstallar som omfattas av det nuvarande direktivet. Tillämpningsområdet omfattar enligt kommissionens förslag till uppdatering cirka 2 400 anläggningar.

Finlands mål är att rådet ska godkänna den allmänna riktlinjen. Finland önskar dock att gränsen för antalet djurenheter i fråga om samtliga djur hålls närmare kommissionens ursprungliga förslags, så att en större del av utsläppen från djurutrymmena än för närvarande omfattas av direktivets tillämpningsområde. Djurstallar som omfattas av förslaget har i Finland redan en längre tid reglerats i enlighet med bästa tillgängliga teknik, och genom förslaget utvidgas bestämmelserna på motsvarande sätt även i de övriga EU-länderna.

Den allmänna riktlinjen gäller också minimikraven för reglering av utsläpp från industrianläggningar i EU-länderna. Nytt är att alla industrianläggningar i fortsättningen ska ha ett miljösystem och en övergångsplan för åren 2030–2050 mot en ren och klimatneutral produktion som beaktar principerna för cirkulär ekonomi. Till dessa delar är Finland tillfreds med den kompromisslösning som uppnåtts.

Ministrarna kommer också att diskutera ett förslag som syftar till att upprätta en EU-ram för certifiering av koldioxidupptag. Syftet med förslaget är att inom EU underlätta införandet av högklassiga åtgärder för koldioxidupptag, såsom kolinlagrande jordbruk, lagring av kol i produkter och permanent lagring. Statsrådet anser att ett tillvägagångssätt på EU-nivå är bra men att det inte av förslaget framgår hur förordningen kan bidra till uppnåendet av de ambitiösa långsiktiga klimatmålen på nationell nivå och EU-nivå.

Ytterligare information:

Terhi Lehtonen, statssekreterare, tfn 0295 161 000
[email protected]

Direktivet om industriutsläpp: Jaakko Kuisma, konsultativ tjänsteman, tfn 029 525 0442, [email protected]

Direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse: Milka Parviainen, specialsakkunnig, tfn 029 525 0037, [email protected]

Direktivet om förpackningar och förpackningsavfall: Tarja-Riitta Blauberg, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 029 525 0059