Hoppa till innehåll
Media

EU:s miljöministrar behandlar klimatpaketet – på agendan finns utsläppshandeln, utsläppsgränserna för bilar och LULUCF-förordningen

jord- och skogsbruksministerietkommunikationsministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2022 8.16
Pressmeddelande

EU:s miljö- och klimatministrar sammanträder i Luxemburg den 28 juni. Ministrarna ska förhandla om EU:s klimatpaket, det vill säga 55 %-paketet. Miljö- och klimatminister Maria Ohisalo företräder Finland vid mötet.

Kommissionen lade fram ett omfattande paket med förslag till klimatlagstiftning i juli 2021. Målet är att genomföra den skyldighet som åläggs i EU:s klimatlag och enligt vilken EU:s nettoutsläpp ska minskas med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivå fram till 2030. Miljörådets föredragningslista är ovanligt tung.

"Klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald är ödesfrågor för vår planet. Miljörådet är ett viktigt steg i uppnåendet av EU:s klimatmål och utsläppsminskningen på 55 procent. Vi måste hålla fast vid våra effektiva metoder för att lyckas bromsa den globala uppvärmningen och slopa fossila bränslen ", säger miljö- och klimatminister Maria Ohisalo.

Rådet behandlar sex av klimatpaketets förslag till lagstiftning

Miljörådet strävar efter att bli ense om sex centrala lagstiftningsförslag i klimatpaketet. Behandlingen av förslagen hör till miljörådet. Lagförslagen är:

  1. Utsläppshandelsdirektivet och beslutet om reserven för marknadsstabilitet
  2. Ändring av utsläppshandelsdirektivet i fråga om luftfart
  3. Förordningen om den sociala klimatfonden för klimatåtgärder
  4. Förordningen om ansvarsfördelning
  5. Förordningen om CO2-gränsvärden för person- och paketbilar
  6. LULUCF-förordningen

Förslag till utvidgning av utsläppshandeln

Miljöministrarna ska avtala om att stärka EU:s nuvarande utsläppshandelssystem och att utvidga det till att omfatta sjötrafiken. Ministrarna ska också avtala om att inrätta ett helt nytt utsläppshandelssystem för utsläppen från vägtransporter och separat uppvärmning av byggnader. Till EU:s nuvarande utsläppshandelssystem hör stora industri- och energiproduktionsanläggningar samt flygtrafiken inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Finland anser att det är viktigt att man med hjälp av den förnyade utsläppshandeln kan nå en utsläppsminskning på 61 procent 2030 jämfört med 2005 års nivå. Finland stöder också inrättandet av ett nytt utsläppshandelssystem för vägtransporter och separat uppvärmning av byggnader. Med hjälp av utsläppshandelssystemet är det tillsammans med andra åtgärder i 55 %-paketet möjligt att minska utsläppen från vägtransporter och separat uppvärmning av byggnader med 43 procent jämfört med 2005 års nivå fram till 2030. De viktigaste frågorna rör tidpunkten för införandet av systemet och dess tillämpningsområde.  

I miljörådet strävar EU:s ordförandeland Frankrike också efter en allmän riktlinje om en effektivare utsläppshandel för luftfart. Finland stöder den effektivare utsläppshandeln för luftfart och avskaffandet av gratis tilldelning av utsläppsrätter före 2027. 

Förslaget om att inrätta en social klimatfond för klimatåtgärder är nära kopplat till den föreslagna utvidgningen av utsläppshandeln för vägtransporter och separat uppvärmning i byggnader, som Finland stöder. I och med den nya utsläppshandeln fastställs för vägtransporter och uppvärmningen av byggnader ett pris vars kostnadseffekter kan inverka negativt på utsatta hushåll, mikroföretag och personer som använder trafiken. Syftet med den sociala klimatfonden är att minska de negativa konsekvenserna.  Regeringen anser att det är viktigt att omställningen till ett klimatneutralt samhälle sker på ett socialt och regionalt rättvist sätt. Det finns fortfarande många frågor kring den föreslagna sociala klimatfonden för klimatåtgärder, och förhandlingarna i anslutning till fonden fortsätter.

Förordningen om ansvarsfördelning och utsläppsgränserna för bilar blir stramare

I förordningen om ansvarsfördelning fastställs nationella skyldigheter för medlemsstaterna att minska utsläppen inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln. Förordningen gäller till exempel utsläpp från transporter, jordbruk och byggande. Ändringen av förordningen innebär att utsläppsminskningsåtagandena inom EU:s ansvarsfördelningssektor skärps med 10 procentenheter, det vill säga från nuvarande 30 procent till 40 procent jämfört med 2005 års nivå fram till 2030. Kommissionen föreslår en ny skyldighet på 50 procent för Finland jämfört med nuvarande 39 procent. Vägtransporter och uppvärmning av byggnader omfattas enligt förslaget av ansvarsfördelningen fram till 2030.

Syftet med förordningen om gränsvärden för koldioxidutsläpp från nya person- och paketbilar är att öka produktionen av utsläppsfria och utsläppssnåla fordon. Gränsvärdena ska skärpas avsevärt. Gränsvärdet för nya personbilar föreslås vara 55 procent 2030, det vill säga biltillverkarna ska på EU-nivå minska koldioxidutsläppen med 55 procent jämfört med 2021 års nivå. Nu är målet 37,5 procent. I praktiken ska biltillverkarna endast behöva tillverka renodlade elbilar och vätebilar år 2035.

LULUCF-förordningen

Miljörådet behandlar också ett förslag till ändring av LULUCF-förordningen. LULUCF-förordningen fastställer hur utsläppen och kolsänkorna från markanvändning, förändrad markanvändning och skogar ska inkluderas i EU:s klimatmål. Syftet med förslaget till förordning är att få EU-länderna att stärka sina kolsänkor och minska utsläppen från markanvändningssektorn. 

Miljörådet strävar också efter att enas om förslaget till förordning om avskogning.  Finland har förbundit sig till målet att stoppa den globala avskogningen före 2030. Med nuvarande åtgärder har man inte lyckats stoppa avskogningen och därför är ytterligare åtgärder nödvändiga. I förslaget har man strävat efter en balans mellan genomförbarhet och ambition.

Vid rådets möte behandlas också en rapport om hur behandlingen av avfallstransportförordningen har framskridit. I förordningen föreskrivs om anmälningsförfarandet och tillsynen vid internationella avfallstransporter. 

Om miljörådet når en överenskommelse om klimatinitiativen i 55 %-paketet inleds troligen en trepartsdialog i början av hösten med syfte att nå en överenskommelse mellan parlamentet, kommissionen och medlemsstaterna. 

Ytterligare uppgifter:

Sameli Sivonen
Minister Ohisalos specialmedarbetare (förfrågningar om intervjuer med ministern) 
+358 50 406 6855
[email protected]

Terhi Lehtonen 
Statssekreterare
Miljöministeriet
+358 295 161 000
[email protected]

Outi Honkatukia
Miljöråd
Miljöministeriet
+358 295250272
[email protected]

Trafik 

Päivi Antikainen 
Enhetsdirektör
Kommunikationsministeriet 
+358 295 342 101 
[email protected] 

LULUCF-förordningen och förlusten av biologisk mångfald 

Lotta Heikkonen 
Ledande sakkunnig
Jord- och skogsbruksministeriet 
+358 295 162 074 
[email protected]

Maria Ohisalo