Hoppa till innehåll
Media

Ett medborgarråd har utarbetat sitt uttalande om rättvisa klimatåtgärder

miljöministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2021 12.00 | Publicerad på svenska 28.4.2021 kl. 12.24
Pressmeddelande

Allmänhetens åsikter och utvecklingsförslag om Finlands åtgärder för att minska utsläppen har behandlats i ett medborgarråd som haft till uppgift att utvärdera klimatåtgärderna. Rådets uttalande är en genomtänkt medborgaropinion om hur åtgärderna kan genomföras så att de är så effektiva som möjligt, samtidigt som de berör allmänheten på ett rättvist sätt. Rådet hade beställts av rundabordsforumet för klimatpolitik tillsammans med miljöministeriet och det genomfördes av forskare vid Åbo universitet.

Rådet hade till uppgift att bedöma om åtgärderna i den nya klimatpolitiska planen fram till 2035 är rättvisa och effektiva samt att göra ett uttalade i frågan. Rådet diskuterade särskilt de åtgärder för att minska utsläppen från boende, transporter och mat som särskilt berör allmänheten.

Diskussionen baserade sig på en av miljöministeriet utarbetad förteckning med 14 möjliga åtgärder inom ramen för den klimatpolitiska planen. I uttalandet ingår rådets bedömning av de yttre villkoren för de föreslagna åtgärderna med tanke på effektiviteten och rättvisan samt de nya och kompletterande åtgärdsförslag som rådet lagt fram.

De ekonomiska konsekvenserna väcker oro, även om man vill begränsa klimatförändringen

I de allmänna kommentarerna om uttalandet lyfter rådet fram att klimatåtgärderna väcker oro hos allmänheten på grund av de ekonomiska konsekvenser som de medför, även om man vill vidta åtgärder för att begränsa klimatförändringen. Enligt rådet är det också viktigt att de individuella och regionala skillnaderna beaktas i åtgärderna enligt den nya klimatpolitiska planen.

Av deltagarna i rådet röstade 30 för godkännandet av uttalandet, två avstod från att rösta och en var frånvarande. Uttalandet i sin helhet är ett gemensamt ställningstagande från rådet, men enskilda deltagare hade möjlighet att, om de så önskade, lämna en avvikande mening till uttalandet eller arbetet. De avvikande meningar som samlas in i samband med rådets slutenkät publiceras i sin helhet i rådets slutrapport.

Sakkunskap som stöd för rådets övervägningar

Rådet sammanträdde på webben den 22 april och den 24 –25 april. Deltagarna i rådet rekryterades genom en enkät som skickats till 8 000 slumpmässigt utvalda finländare. Av de som anmälde sig som frivilliga valde forskarna ut den grupp som kallades till rådet genom slumpmässigt urval och kvoturval så att olika befolkningsgrupper var så väl representerade som möjligt i fråga om ålder, kön, bostadsort och utbildningsbakgrund. Av alla inbjudna bekräftade 37 sitt deltagande och 33 personer deltog slutligen i arbetet från början till slut.

Deltagarna bekantade sig med ämnet med hjälp av bakgrundsmaterial och genom att höra anföranden av experter på olika områden. Rådet bedömde den information som det fått och olika synpunkter på klimatåtgärderna i små grupper och i gemensamma diskussioner.

Rådets uttalande ska behandlas vid ett möte för rundabordsforumet för klimatpolitik den 3 maj, och rådets budskap används vid beredningen av den klimatpolitiska planen på medellång sikt. Behandlingen av resultaten fortsätter i den arbetsgrupp som tillsatts till stöd för utarbetandet av den klimatpolitiska planen. Utkastet till klimatpolitisk plan på medellång sikt blir färdigt sommaren 2021.

Medborgarrådets slutrapport, som skrivits av forskarna, blir färdig i juni 2021.

Mer information:

Heta-Elena Heiskanen, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 380, [email protected]

Maija Setälä, professor, Åbo universitet, tfn. 029 450 2737, [email protected]

Upptagningarna av medborgarrådets expertanföranden och det material som rådets deltagare haft tillgång till finns på rådets webbplats. Materialet är på finska.