Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

En reform av lagen om samförvaltning i hyreshus inleds – miljöministeriet samlar in kommentarer till stöd för planeringen av reformen

Miljöministeriet
26.3.2021 11.07
Pressmeddelande

Miljöministeriet startar arbetet med att reformera lagstiftningen som gäller samförvaltning i statligt understödda hyreshus. Genom reformen vill man stärka hyresgästernas beslutanderätt och möjligheter att påverka.

I Finland finns över 367 000 statligt understödda hyresbostäder med skäliga boendekostnader. Utbudet av hyresbostäder med skälig hyra är särskilt viktigt i tillväxtcentra där marknadshyrorna ofta är höga.

I statligt understödda bostäder är invånarpåverkan en viktig del av trivseln och det rättidiga underhållet i husen, men den skapar också samhörighet och ger invånarna möjlighet att vara delaktiga. Den nya lagen om samförvaltning gäller alla statligt understödda hyresbostäder. I enlighet med regeringsprogrammet vill man genom reformen förbättra hyresgästernas möjligheter att påverka frågor som gäller deras boende.

Det har nu utarbetats en promemoria om riktlinjerna för reformen. Miljöministeriet samlar in respons och kommentarer om promemorian.

Bakom reformen ligger förändringar som skett i hyreshusbolagen

Behovet av att ändra lagen om samförvaltning har kartlagts i en utredning som miljöministeriet startade 2017. Enligt utredningen behöver lagstiftningen revideras eftersom lagen som varit i kraft sedan 1991 inte längre motsvarar de förändrade behoven i hyreshusbolagen och bolagens verksamhetsmiljö.

I samband med reformen vill man i lagen ha tydliga bestämmelser om hyresgästernas rätt att påverka och delta samt om samförvaltningsorganens uppgifter och verksamhet. Lagens bestämmelser om samarbetsorganets, boendekommitténs och boendestämmans roll och rättigheter ska uppdateras så att de motsvarar de organisationsstrukturer som styr de allt större hyreshusbolagens verksamhet i dag. 

Boendedemokrati bygger på samarbete

När det gäller boendedemokrati, har ett smidigt samarbete mellan invånarna och ägaren en nyckelroll, vilket förutsätter att i synnerhet ägaren har en positiv attityd till att utveckla hyreshusbolaget. De grundläggande ramar för boendedemokratin som finns i lagen ska förtydligas så att de ger allt bättre utgångspunkter för samarbetet. Ett av målen med den nya lagen är att främja olika elektroniska processer, till exempel när man vill ordna hybridmöten eller elektronisk röstning.

Miljöministeriet begär nu kommentarer om riktlinjerna för reformen av lagen om samförvaltning. Utifrån kommentarerna bereder ministeriet ett utkast till regeringens proposition med förslag till reform av lagen om samförvaltning. Målet är att utkastet till regeringsproposition ska sändas på remiss hösten 2021. Kommentarer kan lämnas fram till den 23.4.2021 på adressen utlåtande.fi.

Mer information

Anu Karjalainen
lagstiftningsråd
miljöministeriet
029 525 0067
[email protected]