Hoppa till innehåll
Media

En miljon euro står till buds för klimatarbete inom den byggda miljön

miljöministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 14.22
Pressmeddelande

Miljöministeriet har i dag utlyst understöd som företag, kommuner, organisationer och andra aktörer kan ansöka om för projekt som främjar koldioxidsnålhet i den byggda miljön. Det totala finansieringsbeloppet uppgår till en miljon euro och ansökningstiden går ut den 11 februari 2022.

"En tredjedel av Finlands växthusgasutsläpp kommer från byggande och byggnader. Detta betyder att en minst lika stor del av klimatlösningen ska kunna hittas inom den byggda miljön. Det finns gott om pengar för att stöda effektiva idéer och nya initiativ, och vi bjuder in alla att delta i det gemensamma klimatarbetet", säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

Finansieringen är en del av miljöministeriets och Business Finlands gemensamma program för en koldioxidsnål byggd miljö, där det under åren 2021–2023 görs en satsning på sammanlagt 40 miljoner euro på klimatarbetet inom den byggda miljön. Finansiering beviljas i sammanlagt sju ansökningsomgångar.

Finansieringen kommer från EU:s återhämtningsfacilitet. Riktlinjerna för den nationella användningen av faciliteten drogs upp i programmet för hållbar tillväxt i Finland som gavs ut i maj 2021.

Miljöministeriet välkomnar mångsidiga och innovativa ansökningar

Miljöministeriets finansiering beviljas för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt där man testar och utvecklar nya metoder för begränsning av klimatförändringar eller anpassning till dem. Projektet kan ha samband med exempelvis energieffektivitet, byggnadsmaterial, utveckling av processerna för planering och byggande eller utveckling av kunskapsbasen och kompetensen på området.

Miljöministeriets understöd kan sökas av företag, kommuner, föreningar, forskningsinstitut eller andra sammanslutningar som har goda projektidéer för utveckling av en koldioxidsnål byggd miljö. Målet är att resultaten av projekten ska kunna utnyttjas öppet.

Ansökningstiden börjar den 16 december 2021 och går ut den 11 februari 2022 kl. 16.15.

Första ansökningsomgången väckte stort intresse  

Den första ansökningsomgången för finansiering från programmet startades av Business Finland hösten 2021 och den väckte stort intresse inom målgruppen för understödet, det vill säga företag som eftersträvar internationell tillväxt samt forskningsorganisationer som stöder dem.

”Vi var glatt överraskade av det stora intresset. Vi fick cirka sextio ansökningar för sammanlagt cirka 18 miljoner euro inom den utsatta tiden. Bland de sökande finns såväl enskilda företags utvecklingsprojekt som företagsgruppers och forskningsinstituts gemensamma projekt. Innehållet i ansökningarna är mångsidigt, även om många av idéerna och företagen ännu befinner sig i ett preliminärt skede. De bästa ansökningarna konkurrerar på allvar om finansiering för att skapa effektiva koldioxidsnåla lösningar”, berättar Virpi Mikkonen från Business Finland.

Åren 2021–2022 kan projekt finansieras med sammanlagt cirka 17 miljoner euro.

Kommande ansökningsomgångar

Följande tidsfrist för ansökan om finansiering via Business Finland är den 31 mars 2022. Finansiering för 2023 utlyses också redan under hösten 2022 och finansieringsbesluten fattas i början av 2023. År 2023 har Business Finland uppskattningsvis 15 miljoner euro att dela ut för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Business Finland inleder dessutom åtgärder för att främja export och internationalisering under 2022.

Miljöministeriets nästa ansökningsomgång inleds enligt planerna i början av sommaren 2022.

Utöver pengar ges möjlighet till att bilda nätverk och partnerskap

Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö erbjuder utöver finansiering en plattform för utveckling av ett omfattande samarbete mellan aktörerna inom branschen och för utbyte av bästa praxis.

”Vårt mål är att skapa ett gemensamt positivt fenomen där hela branschen vill vara med och utveckla och utnyttja nya lösningar som främjar koldioxidsnålhet i den byggda miljön i Finland och på exportmarknaden”, säger Teemu Lehtinen som valts till programmets projektchef. Han är verkställande direktör för den allmännyttiga föreningen KIRAHub som ska sätta fart på en hållbar digitalisering av den byggda miljön.

Ytterligare information:

Maija Stenvall
projektkoordinator,
miljöministeriet,
tfn 0295 25 0354
[email protected]

Virpi Mikkonen
Business Lead
Business Finland
tfn 050 5577 930
[email protected]

Teemu Lehtinen
Verkställande direktör
KIRAHub
tfn 040 456 6108
[email protected]