Hoppa till innehåll
Media

Det ska bli lättare att renovera ARA-bostäder så att de lämpar sig för äldre – förordningsutkast på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 26.3.2021 12.38
Pressmeddelande

Genom understödet för reparation av statsunderstödda ARA-bostäder uppmuntras kommuner och hyreshussamfund som tampas med den utmanande befolkningsutvecklingen och den svåra situationen på bostadsmarknaden att renovera sitt bostadsbestånd så att det bättre lämpar sig för äldre personer.

Finlands befolkning åldras snabbt, och enligt prognoserna kommer över en fjärdedel av finländarna att vara över 65 år om tio år. Andelen äldre medborgare kommer att öka synnerligen snabbt, och i fortsättningen kommer det att behövas allt fler bostäder och boendemiljöer som är lämpliga för äldre.

Enligt uppskattningar kommer Finland fram till 2030 att behöva uppemot en miljon tillgänglighetsanpassade bostäder. Av dem skapas en tredjedel genom renovering av gamla bostäder. Miljöministeriet önskar att de förbättringar av understödsvillkoren som är under beredning ökar antalet ansökningar om understöd. Det föreslås också en höjning av det understödsbelopp som beviljas. För närvarande kan 10 000 euro i understöd beviljas per bostad i ett bostadshus. Nu vill man höja understödets maximibelopp till 16 000 euro.

Understöd kan beviljas för reparationer i bostäder och för reparationer i de gemensamma utrymmena i hyreshus och på gårdsplanen till husen. Reparationer som omfattas av understödet är till exempel installation av olika slags utrustning, såsom stödräcken, samt breddning av dörröppningar och tillgänglighetsanpassning av toalett- och tvättrum.

I och med ändringen av understödsvillkoren är det meningen att olika ändringsarbeten som utförs i samband med reparationerna ska omfattas av understödet i större utsträckning än för närvarande. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft våren 2021.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ger mer detaljerade anvisningar om hurudana som reparationer omfattas av understödet. ARA har kunnat bevilja understöd sedan ingången av 2020, och för åren 2020–2022 har det reserverats ett sammanlagt belopp på 25 miljoner euro, varav 10 miljoner kan beviljas år 2021.

Miljöministeriet ber nu om utlåtanden om utkastet till förordning. Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten Utlåtande.fi fram till den 23.4.2021.

Ytterligare information

Mer information

Liisa Meritähti
regeringssekreterare
0295 250 376
[email protected]

Raija Hynynen
bostadsråd
0295 250 093
[email protected]
(29.3.-1.4.2021)