Hoppa till innehåll
Media

Det samiska klimatrådet har inlett sin verksamhet

miljöministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2023 13.23 | Publicerad på svenska 17.10.2023 kl. 15.19
Nyhet
Kuvassa saamelainen ilmastoneuvoston edustajia kokouksessa. Osa edustajista on kuvattu Teams-yhteyden välistyksellä.

Det samiska klimatrådet höll sitt första möte i Rovaniemi den 13 oktober. Syftet med klimatrådet är att inkludera samernas kunskaper och synpunkter i beredningen av klimatpolitiken.

Klimatrådets huvudsakliga uppgift är att uttala sig om de riksomfattande klimatpolitiska planerna, som styr den nationella klimatpolitiken och avgör vilka klimatåtgärder som ska vidtas i Finland.

”Det är viktigt att öka kännedomen om de särskilda förhållanden som råder i de nordliga regionerna och för deras invånare, eftersom klimatförändringarna har särskilt stora konsekvenser för de nordliga regionerna. Jag tror att det samiska klimatrådets arbete hjälper oss att förstå hur brådskande begränsningen av klimatförändringarna är och samtidigt att hitta metoder för att stödja den samiska kulturens livskraft trots de utmaningar som klimatförändringarna medför”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen.

Det samiska klimatrådet tillsattes för första gången med stöd av klimatlagen. Det är ett oberoende sakkunnigorgan med 12 medlemmar. Hälften av medlemmarna företräder forskarsamhället och hälften innehavarna av samisk traditionell kunskap. Ordförande för klimatrådet är forskardoktor Klemetti Näkkäläjärvi från Uleåborgs universitet.

”Personligen ser jag ordförandeskapet i klimatrådet som en av de mest utmanande och samtidigt intressanta uppgifter som jag har varit med om. Jag är glad att klimatrådet kunde inleda sitt arbete och att det hade en utmärkt sammanhållning och en vilja att skapa bättre förutsättningar för anpassning till klimatförändringarna. Det samiska klimatrådet är unikt på global nivå. Nu kan vi bygga upp en modell för hur ursprungsfolkens kunskaper och färdigheter ska beaktas på ett jämlikt sätt i det vetenskapliga arbetet”, säger Näkkäläjärvi.

”I början av arbetet ligger tyngdpunkten på planeringen och organiseringen av klimatrådets verksamhet och på att inleda upprättandet av ett kunskapsunderlag. Jag tror att klimatrådet kan innebära en ny start för samarbetet mellan forskarsamhället och innehavarna av traditionell kunskap”, säger Näkkäläjärvi.

Vid det konstituerande mötet valdes en vice ordförande för klimatrådet, som enligt förordningen om klimatrådet ska vara innehavare av samisk traditionell kunskap. Petra Biret Magga-Vars valdes till vice ordförande av ett enhälligt möte. Magga-Vars är renskötare, hantverkare, jojkmusiker och konstnär från Vuotso.

”Vi som är innehavare av traditionell kunskap ser vår kultur och den omgivande naturen som ett landskapsminne som vi växer in i. I vår kulturs kontext är de tidigare generationernas kunskaper, lärdomar och råd närvarande. Således registreras också klimatförändringarnas konsekvenser i vårt landskapsminne. Vi har mycket sådan kunskap om miljön och om observation av miljön som är jämförbar med vetenskaplig kunskap. Det är historiskt att vi är i jämlik ställning med forskarsamhället i det samiska klimatrådet och att vi tillsammans kan finna lösningar för anpassning till klimatförändringarna och i bästa fall för att stävja dem”, säger Magga-Vars. 

Vid sitt första möte planerade klimatrådet sin verksamhet inom den närmaste framtiden och de praktiska arrangemangen kring verksamheten. Som den mest brådskande åtgärden började klimatrådet förbereda inrättandet av ett sekretariat. Klimatrådets nästa möte hålls den 15 november 2023 i Rovaniemi i samband med konferensen Arctic Spirit. Klimatrådet deltar också vid konferensen Arctic Spirit i en vetenskaplig panel om samproduktion av kunskap och klimatförändringar i Norden.

Mer information:

Klemetti Näkkäläjärvi
ordförande för det samiska klimatrådet
[email protected]
tfn. 040 5371584