Hoppa till innehåll
Media

Det prioriterade handlingsprogrammet för nätverket Natura 2000 sammanställer de viktigaste åtgärderna och kostnaderna för att förbättra naturens tillstånd

miljöministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2021 13.40 | Publicerad på svenska 24.3.2021 kl. 15.49
Nyhet

Det prioriterade handlingsprogrammet för Finlands Natura 2000-nätverk och dess konnektivitet (Prioritised Action Framework, PAF) för perioden 2021–2027 har färdigställts. Handlingsprogrammet sammanställer de viktigaste åtgärder och kostnader för de närmaste åren som syftar till att trygga och förbättra den gynnsamma bevarandestatusen för naturtyper och arter.

Handlingsprogrammet omfattar de viktigaste åtgärderna och behoven av EU-finansiering åren 2021–2027 för nätverket Natura 2000 och de utomstående områden som förbättrar dess konnektivitet. De prioriterade åtgärderna omfattar till exempel restaurering, förvärv av områden, utredningar, uppföljning och förvaltning. Programmet förbättrar Finlands möjligheter att få stöd och projektfinansiering för dessa centrala åtgärder från EU:s olika finansieringsinstrument.

De uppskattade kostnaderna för genomförandet av de prioriterade åtgärderna för perioden 2021–2027 uppgår till drygt 860 miljoner euro per år, det vill säga drygt 6 miljarder euro under en sjuårsperiod. Kostnaderna för de prioriterade åtgärderna utgör inte förbindelser om finansiering. De är uppskattningar av de totala kostnader som behövs för att sköta och återställa livsmiljöerna och arterna i nätverket Natura 2000 och till det kopplade områden till det tillstånd som habitatdirektivet och fågeldirektivet förutsätter.

I enlighet med artikel 8 i habitatdirektivet ska Europeiska kommissionen i samförstånd med var och en av de berörda medlemsstaterna bedöma den finansiering som behövs för att bibehålla eller återställa en gynnsam bevarandestatus för de prioriterade livsmiljötyper och arter som avses i EU:s habitatdirektiv. Finansieringsbehoven och de tillgängliga EU-finansieringsinstrumenten finns samlade i PAF-dokumentet.

I handlingsprogrammet bedöms de åtgärder som gäller nätverket av skyddsområden och den gröna infrastrukturen

PAF är ett strategiskt planeringsverktyg som uppdateras under programperioden. I handlingsprogrammet har man bedömt centrala åtgärder både i fråga om nätverket av skyddsområden och i fråga om den så kallade gröna infrastrukturen som kompletterar dem. Genom åtgärder inom grön infrastruktur kan man bland annat stödja de ekologiska förbindelserna mellan naturområden, förbättra ekosystemens kvalitet och främja livskraften och hållbarheten hos naturtyperna och arterna i det föränderliga klimatet.

Utgångspunkterna för PAF-handlingsprogrammet är artikel 8 i direktivet om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (92/43/EEG), rapporteringen från 2019 om artikel 17 i habitatdirektivet och artikel 12 i fågeldirektivet samt nationella hotbedömningar och andra bedömningar av den biologiska mångfaldens tillstånd, EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 samt nationella handlingsprogram, såsom livsmiljöprogrammet Helmi och METSO-programmet.

Handlingsprogrammet har sammanställts i samarbete mellan olika ministerier, statliga organisationer samt art- och naturtypssakkunnig. Handlingsprogrammet har i dag överlämnats till Europeiska kommissionen.

Ytterligare information:

Specialsakkunnig Milka Parviainen, tfn 0295 250 037, [email protected]