Hyppää sisältöön
Media

Natura 2000 -verkoston priorisoitu toimintaohjelma kokoaa keskeiset luontomme tilaa parantavat toimet ja kustannukset

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 24.3.2021 13.40
Uutinen

Suomen Natura 2000 -verkoston ja kytkeytyvyyden priorisoitu toimintaohjelma (Prioritised Action Framework, PAF) kaudelle 2021-2027 on valmistunut. Toimintaohjelma kokoaa luontotyyppien ja lajien suotuisan suojelutason turvaamiseen ja parantamiseen tähtäävät tärkeimmät toimet ja kustannukset lähivuosiksi.

Toimintaohjelma sisältää Natura 2000- verkoston ja sen kytkeytyvyyttä parantavien ulkopuolisten alueiden keskeiset toimet ja EU-rahoitustarpeet vuosille 2021–2027. Priorisoidut toimet sisältävät esimerkiksi ennallistamisia, alueiden hankintaa, selvityksiä, seurantoja sekä hallintoa. Ohjelma parantaa Suomen mahdollisuuksia saada EU:n eri rahoitusinstrumenteista tukea ja hankerahoitusta näihin keskeisiin toimiin.

Arvioidut kustannukset priorisoitujen toimenpiteiden toteuttamisesta kaudelle 2021–2027 ovat reilut 860 miljoonaa euroa vuodessa eli reilut 6 miljardia euroa seitsemän vuoden aikana. Priorisoitujen toimien kustannukset eivät ole sitoumuksia rahoitukseen. Ne ovat arvioita kustannusten kokonaismäärästä, joka tarvitaan Natura 2000 -verkoston ja siihen kytkeytyvien alueiden elinympäristöjen ja lajien hoitamiseksi ja palauttamiseksi luonto- ja lintudirektiivien edellyttämään tilaan.

Luontodirektiivin 8 artiklan mukaisesti Euroopan komission on yhteisymmärryksessä jäsenvaltion kanssa arvioitava rahoitus, jota tarvitaan EU:n luontodirektiivissä lueteltujen suojeltujen luontotyyppien ja lajien suojelutason ylläpitämiseen tai palauttamiseen. Rahoitustarpeet sekä käytettävissä olevat EU:n rahoitusinstrumentit ovat koottuina PAF-dokumenttiin.

Toimintaohjelmassa tarkastellaan toimia suojelualueverkoston ja vihreän infrastruktuurin osalta

PAF on strateginen suunnittelutyökalu, jota päivitetään ohjelmakauden aikana. Toimintaohjelmassa on tarkasteltu keskeisiä toimia niin suojelualueverkoston osalta kuin niitä täydentävän ns. vihreän infrastruktuurinkin osalta. Vihreän infrastruktuurin toimenpiteillä voidaan mm. tukea luontoalueiden välisiä yhteyksiä, parantaa ekosysteemien laatua ja edistää luontotyyppien ja lajien elinvoimaa ja kestävyyttä muuttuvassa ilmastossa.

PAF-toimintaohjelman lähtökohtina ovat luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelua koskevan direktiivin (92/43/ETY) artikla 8, luontodirektiivin 17 artiklan ja lintudirektiivin 12 artiklan raportoinnit 2019 sekä kansalliset uhanalaisuusarvioinnit ja muut luonnon monimuotoisuuden tilaa koskevat arvioinnit, EU:n Biodiversiteettistrategia 2030 sekä kansalliset toimintaohjelmat, kuten Helmi-ja METSO-ohjelmat.

Toimintaohjelma on koottu yhteistyössä eri ministeriöiden, valtion organisaatioiden sekä laji- sekä luontotyyppiasiantuntijoiden kesken. Toimintaohjelma on tänään toimitettu Euroopan komissioon.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Milka Parviainen, p. 0295 250 037, [email protected]