Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

De nordiska länderna ska minska klimatutsläppen från byggandet genom gemensamma åtgärder

Miljöministeriet
1.3.2021 11.32
Pressmeddelande

De nordiska länderna har de senaste åren intensifierat sitt samarbete när det gäller att minska klimatpåverkan från den byggda miljön. Man arbetar i synnerhet för att klimatpåverkan från byggandet ska kunna bedömas och styras enligt liknande principer i de nordiska länderna.

Finlands miljöministerium och Sveriges Finansdepartement informerar

”I det nordiska klimatsamarbetet inom bygg- och bostadssektorn har vi gått från ord till handling. Finland och Sverige öppnade i dag tjänster som fokuserar på utsläppen från byggandet. Tjänsterna har skapats tillsammans genom öppet utbyte av information och bästa praxis. Jag är glad över att de nordiska länderna med sitt eget exempel visar hela EU hur man tillsammans kan utveckla verktyg för att begränsa klimatförändringen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Finlands och Sveriges klimatdatabaser erbjuder en öppen, kostnadsfri, opartisk och jämförbar information om utsläpp av växthusgaser från byggprodukter och byggprocesser. Uppgifterna i klimatdatabaserna är landspecifika men har samlats in och tagits fram på samma sätt i dialog med ländernas byggsektorer. Den nordiska byggsektorn gynnas särskilt av att klimatpåverkan från byggandet bedöms på ett enhetligt sätt i de nordiska länderna.

”För att nå det globala klimatmålet i Parisavtalet krävs en betydande samhällsomställning mot låga utsläpp. Jag är glad att Sverige och Finland är i framkant för att påskynda omställningen till ett mer hållbart byggande med minskad miljö- och klimatpåverkan. Tillsammans kan Norden visa på möjligheterna att förena klimatomställningen med välfärd och god konkurrenskraft”, säger Sveriges bostadsminister Märta Stenevi.

”De nordiska bostads- och byggministrarna godkände hösten 2020 en ny handlingsplan för perioden 2021 – 2024, med målet att få en mer klimatvänlig byggsektor i Norden. Satsningen är en del av arbetet för att nå vår vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Finlands och Sveriges klimatdatabaser, som publicerades i dag, är ett viktigt steg för att nå de höga ambitionerna om en nordisk byggsektor med betydligt lägre miljö- och klimatpåverkan”, säger Paula Lehtomäki, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.

Det finns stor potential för nordiskt samarbete för att öka harmonisering av de bestämmelser och branschstandarder som styr byggsektorn. Flera nordiska länder håller på att ta fram ny lagstiftning och andra åtgärder för att påskynda koldioxidsnålt byggande. I framtiden behöver klimatpåverkan under byggnadens hela livscykel beaktas allt bättre, allt från det att byggmaterialet tillverkas till att uppkomsten av byggavfall förebyggs genom återanvändning eller återvinning.

En utmaning för byggsektorn är att medlemsstaternas byggbestämmelser skiljer sig från varandra, vilket i värsta fall försvårar handeln såväl inom EU som mellan de nordiska länderna. Våren 2020 tillsatte de nordiska länderna en gemensam styrgrupp med uppgiften att samordna arbetet med att harmonisera nordiska byggbestämmelser. Under 2021 inleds flera nya samarbetsprojekt som syftar till att utveckla en mer hållbar och konkurrenskraftig nordisk bygg- och bostadssektor.

Ytterligare information:

Timo Juurikkala, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, miljöminiseriet, tfn 040 555 4013, [email protected]

Frida Färlin, Pressekreterare hos bostadsminister Märta Stenevi, Arbetsmarknadsdepartementet, tfn +46 073 0785 224, [email protected]

Kristian Henriksen, Senior rådgivare inom näringsliv, energi och regional utveckling, Nordiska ministerrådet, tel. +45 29 69 29 93, [email protected]