Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen för skydd av saimenvikaren: Vikarstammen har fortsatt att växa stabilt tack vare gott samarbete

miljöministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2022 11.11
Pressmeddelande
Bild: Jouni Koskela

Arbetsgruppen för skydd av saimenvikaren överlämnade idag den reviderade strategin och åtgärdsplanen för skydd av saimenvikaren till klimat- och miljöminister Emma Kari. När strategin och åtgärdsplanen bereddes var utgångspunkten att på ett hållbart sätt samordna behoven med tanke på skyddet av saimenvikaren och människors aktivitet vid Saimen. Avsikten är att säkerställa att saimenvikarstammen växer så att stammens storlek, sammansättning och utbredningsområde uppnår en god skyddsnivå. Saimenvikarstammen har ökat med i genomsnitt 3,5 procent perioden 2017–2021.

Miljöministeriet och NTM-centralen i Södra Savolax

”Jag riktar ett stort tack till arbetsgruppen, experterna och det stora antalet frivilliga för det fina arbetet för att skydda vår unika saimenvikare. Saimenvikaren är världens mest hotade sälart och kräver ett aktivt skydd. Saimenvikaren är fortfarande mycket hotad, men risken för att den helt ska dö ut minskar när stammen växer”, säger miljö- och klimatminister Emma Kari.

I den rapport som överlämnades idag konstateras att skyddsstrategin för 2017–2021 i huvudsak har uppnått målen. I arbetet med att uppdatera strategin har den information som kommit fram genom uppföljning av och forskning om vikarstammen varit särskilt viktigt. Det har också varit av väsentlig betydelse att identifiera och förebygga eventuella nya hot, bedöma möjligheterna med frivilliga metoder som ingår i den befintliga lagstiftningen samt att utveckla nya åtgärder för att uppnå och upprätthålla en gynnsam skyddsnivå för stammen.

För nästa femårsperiod föreslås bland annat att vikarsäkra strandryssjor, som är avsedda för fiske på våren, utvecklas för fritidsfisket, att det utarbetas en handlingsplan för att följa saimenvikarstammens hälsotillstånd och vårda sjuka och skadade individer samt att etiska anvisningar för vikarturismen utarbetas gemensamt med turistbranschen. Arbetsgruppen anser dessutom att det är nödvändigt att frivilligverksamheten när det gäller skyddet av saimenvikaren och uppföljningen av stammen, till exempel boräkning och uppgörande av snödrivor, samt kommunikationen om att minska störningarna under häcknings- och hämtningstiden både fortsätter och utvecklas.

Klimatförändringen påverkar vikarstammens utveckling

Under granskningsåren ökade saimenvikarstammen med i genomsnitt 3,5 procent, vilket var förenligt med målet i skyddsstrategin. Under samma tidsperiod har antalet kutar som föds stabiliserats till cirka 90 individer per år. År 2012 uppskattades det fortfarande att saimenvikarens vinterstam bestod av cirka 310 vikare och risken för att arten skulle dö ut ansågs vara mycket stor. År 2015 kunde hotnivån för vikarna emellertid sänkas från akut hotad till starkt hotad eftersom stammen hade stärkts. Delmålet med en stam på 400 individer uppnåddes 2019, då Forststyrelsen bedömde att storleken på vinterstammen var cirka 408 individer.

Klimatförändringen är den mest betydande osäkerhetsfaktorn som påverkar saimenvikarstammens utveckling. Kutarna utsätts för nedkylning, växlingar i vattenståndet och rovdjur i synnerhet under milda och snöfattiga vintrar när de inte får skydd av snödrivor, vilket ökar dödligheten. Konstgjorda snödrivor har visat sig vara ett bra sätt att trygga saimenvikarens fortplantning under snöfattiga vintrar.

Arbetsgruppen för skydd av saimenvikaren är brett sammansatt sett till arbetsgruppens medlemmar, eftersom de viktigaste intressentgrupperna på landskapsnivå och riksnivå samt sakkunniginstanserna är representerade i arbetsgruppen. Myndigheterna har huvudansvaret för att genomföra planen, men invånarna och de centrala intressentgrupperna i Saimenregionen har en nyckelställning med tanke på uppnåendet av målen. De parter som hör till arbetsgruppen är sinsemellan övertygade om att vikarstammen förblir på en god nivå genom gemensamma åtgärder.
 

Mer information

Jari Mutanen
Överdirektör
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax
tfn 0295 026 830
[email protected]

Arto Ustinov
naturvårdsexpert
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax
tfn 0295 024 239
[email protected]

Esko Hyvärinen
miljöråd
Miljöministeriet
tfn 0295 250 094
[email protected]