Hoppa till innehåll
Media

Ändringen av avfallslagens bestämmelser om begränsningar som tillämpas på anknutna enheter samt övergångsbestämmelsen om hanteringen av avfall från social- och hälsovårdsfastigheter på remiss

miljöministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2022 16.34
Nyhet

Miljöministeriet har i dag skickat ett utkast till proposition med förslag till lag om ändring av avfallslagen på remiss. I lagen föreslås en ändring i de begränsningar som tillämpas på kommunala avfallshanteringsbolagens anknutna enheter. Det föreslås också en övergångsperiod som hänför sig till ansvaret för att ordna avfallshantering i samband med social- och hälsovårdsreformen. Utlåtanden kan lämnas till och med den 12 augusti 2022.

I propositionen föreslås att de kommunala avfallshanteringsbolagens begränsningar för att sälja till utomstående, det vill säga de begränsningar som tillämpas på anknutna enheter, hålls kvar på 10 procent från och med den 1 januari 2030. Enligt den gällande lagen sjunker gränsen till 5 procent från början av 2030. Förslaget baserar sig på regeringsprogrammet. Syftet är att utvidga de kommunala avfallshanteringsbolagens möjligheter att tillhandahålla avfallshanteringstjänster på marknadsvillkor utan att de förlorar sin ställning som anknutna enheter. Kommunerna kan köpa tjänster av sina anknutna enheter utan konkurrensutsättning enligt upphandlingslagen.

I propositionen föreslås också att i avfallslagen tas in en övergångsbestämmelse som gäller social- och hälsovården och räddningsväsendet. Enligt bestämmelsen har kommunen organiseringsansvaret för hanteringen av kommunalt avfall som uppkommer på social- och hälsovårdsfastigheter högst fram till utgången av 2025. Övergångsbestämmelsen klarlägger ansvaret och säkerställer att avfallshanteringen fungerar. Utan den föreslagna övergångsbestämmelsen flyttas ansvaret för hanteringen av kommunalt avfall som uppkommer på social- och hälsovårdsfastigheter i huvudsak från kommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Välfärdsområdena får dock ordna avfallshanteringen innan övergångsperioden går ut om de meddelar kommunen om detta sex månader innan avfallshanteringen inleds.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 12 augusti 2022 kl. 16.00.

Mer information:

Riitta Levinen (anträffbar fram till 12.7) 
Miljöråd 
tfn 0295 250 162
[email protected]

Tuuli Oikarinen (anträffbar 11.7–22.7)
Sakkunnig
tfn 0295 250 298
[email protected]

Jussi Kauppila (anträffbar 25.7–12.8)
Regeringssekreterare
tfn 050 421 0819
[email protected]

Sirkku Jaakkola (anträffbar från och med 8.8)
Regeringssekreterare
tfn 0295 250 007
[email protected]