Hoppa till innehåll
Media

Ändringarna i avfallslagen främjar tillgången till information om avfall, avfallstransporter och aktörer inom avfallsbranschen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2022 14.04
Pressmeddelande

Regeringen godkände i dag överlämnandet av propositionen med förslag om ändring av avfallslagen till riksdagen. Genom ändringarna förbättras tillgången till uppdaterade uppgifter om avfall, spårbarheten av avfallsflöden och övervakningen.

Förutsättningarna för godkännande av yrkesmässig transport och förmedling av avfall ses över. De säkerheter som krävs av avfallstransportörer och avfallsmäklare frångås. I stället för säkerheter ska verksamhetsutövaren ha ett trafiktillstånd. Om verksamheten inte förutsätter trafiktillstånd ska verksamhetsutövarens tillförlitlighet utredas. Tillförlitligheten utreds utifrån de fullgöranderapporter som Enheten för utredning av grå ekonomi utarbetar.

Avfallstransportörer och avfallsmäklare som är etablerade utanför Finland och som bedriver verksamhet som sträcker sig till Finland får en ny skyldighet att ansöka om godkännande för anteckning i avfallshanteringsregistret. En avfallstransportör som är etablerad i ett annat EU- eller EES-land kan bli godkänd på den grunden att verksamhetsutövaren är införd i ett motsvarande register i sitt hemland. Utländska aktörers ansökningar behandlas vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland. Syftet med ändringarna är att säkerställa en så enhetlig kravnivå som möjligt och trygga förutsättningarna för rättvis konkurrens för alla aktörer.

Genom propositionen inrättas två nya informationstjänster som förbättrar tillgången till information om verksamhetsutövare som är införda i avfallsbranschens register. I informationstjänsten för avfallshanteringsregistret kan man kontrollera vilka avfallstransportörer och avfallsmäklare som finns antecknade i registret samt söka verksamhetsutövare som erbjuder lämpliga tjänster. I informationstjänsten för producentregistret kan man kontrollera vilka producenter som har godkänts för anteckning i producentregistret samt uppgifter om producentsammanslutningar och deras medlemsföretag. Informationstjänsten tillför mervärde för ansvarsfulla företag som fullgör sitt producentansvar.

Det införs också ett nytt register över uppgifterna i transportdokument för avfall. Registret förbättrar tillsynen och uppföljningen av transporter av avfall som omfattas av skyldigheten av upprätta ett transportdokument. Registret förbättrar också myndigheternas tillgång till information om avfall. Skyldigheten att upprätta transportdokument omfattar bland annat farligt avfall, bygg- och rivningsavfall och vissa slam.

Lagändringen avses träda i kraft den 1 september 2022. De ändringar och informationstjänster som gäller avfallshanteringsregistret avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Ytterligare information:

Sirkku Jaakkola, regeringssekreterare, tfn 0295 250 007, [email protected]