Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i bidraget för rivning av aravahyreshus – krav på redogörelse för återvinningen av rivningsmaterialet, tidsbunden höjning av bidraget

miljöministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2020 11.29
Pressmeddelande

Statsrådet har reviderat förordningen om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus. Alla hyreshussamfund som får bidrag ska i fortsättningen redogöra för återvinningen av rivningsmaterialet. Målet är att främja materialåtervinning och cirkulär ekonomi i byggbranschen. Dessutom stiger det maximala bidragsbeloppet till 90 procent fram till utgången av 2022. Förhöjt bidrag kan beviljas för rivning av sådana hyreshus som är belägna i områden med minskande befolkning och vars ägare har betydande ekonomiska svårigheter.

”Byggnaderna är materialbanker, och rivningsmaterial bör återvinnas och användas effektivt. I fortsättningen ska man noggrannare inventera materialen i varje aravahus som rivs med statligt stöd och främja återanvändning av materialen. Det här är en praktisk insats som kan sätta fart på den cirkulära ekonomin, och den ökar också kunskapen och utvecklar praxisen vid återvinning och återanvändning av byggnadsmaterial inom byggbranschen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Den redogörelse som ska lämnas kan t.ex. vara en sådan rivningsinventering som avses i miljöministeriets handledning för genomförande av inventering inför rivning (2019). Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ger närmare anvisningar om vad redogörelsen ska innehålla och tar också emot redogörelserna. ARA kan ställa villkor för återvinningen av rivningsmaterial, till exempel förutsätta att de anmäls till en databas över bygg- och rivningsmaterial. ARA kan också subventionera de kostnader som redogörelsen orsakar.

Höjningen av bidraget underlättar situationen för hyreshussamfund som befinner sig i en svår situation

Det maximala bidragsbeloppet höjs från 70 procent till 90 procent fram till utgången av 2022. Förhöjt bidrag kan beviljas aravahyreshus som beviljats tillstånd till rivning, som är belägna i områden med minskande befolkning och vars ägarsamfund har betydande ekonomiska svårigheter.

Genom höjningen av bidraget får hyreshussamfund som äger bostäder som byggts med statligt stöd bättre möjligheter att anpassa sitt bostadsbestånd till den förändrade efterfrågan. Att bostäder står tomma har lett till att hyreshussamfund drabbats av ekonomiska svårigheter, i synnerhet i områden med minskande befolkning, eftersom samfunden inte får hyresintäkter av husen men föranleds kostnader på grund av underhållet.

Husen ligger ibland långt från kommunernas centrum och tjänster, och deras standard motsvarar inte nödvändigtvis längre dagens krav och behov. Den sista utvägen är att riva huset. Rivning kan även i vidare bemärkelse underlätta situationen på bostadsmarknaden i området, eftersom de hyreshus som är underutnyttjade höjer hyrorna också för de övriga bostäderna i hyreshussamfund som tillämpar principen med självkostnadshyra.

Enligt statsbudgeten kan det år 2020 beviljas bidrag för rivning till ett belopp som motsvarar sammanlagt högst 8 miljoner euro.

Förordningen träder i kraft den 1 mars 2020. Förhöjt bidrag kan också beviljas för ansökningar som redan lämnats in. Bidragen beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA).

Mer information:

Liisa Meritähti, regeringssekreterare, tfn 0295 250 376, [email protected]

Till stöd för rivningsprojekt gav miljöministeriet i november 2019 ut tre handledningar om hållbar rivning. ”Rivningsarbeten – guide för utförare och beställare” beskriver hanteringen av hela rivningsprocessen, från förberedelse till slutgranskning av rivningsarbetet. ”Handledning för genomförande av inventering inför rivning” ger vägledning om hur man utför en inventering inför rivningen av en byggnad. ”Cirkulär ekonomi i offentliga rivningsprojekt – upphandlingshandledning” ger offentliga och privata beställare vägledning när det gäller hållbar upphandling i samband med rivningsarbeten.

Krista Mikkonen