Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsrådet fastställde Forststyrelsens bokslut för 2020

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministeriet
15.4.2021 15.05 | Publicerad på svenska 15.4.2021 kl. 15.27
Pressmeddelande

Statsrådet fastställde den 15 april 2021 Forststyrelsens bokslut för 2020 och beslutade om den summa som i år ska intäktsföras till staten av vinstmedlen från Forststyrelsens affärsverksamhet. Summan, 120 miljoner euro, är förenlig med kravet på Forststyrelsens preliminära intäktsföring för i år.

Resultatet av Forststyrelsens affärsverksamhet 2020 var cirka 15 procent mindre än året innan (127,4 < 149,4 miljoner euro). Minskningen beror på arbetsinställelserna inom skogsindustrin, utvecklingen av marknadspriserna på virke samt revideringen av de ägarpolitiska riktlinjerna för Forststyrelsen i april 2020. Affärsverksamhetens lönsamhet var fortsatt god.

De nya ägarpolitiska riktlinjerna betonar beaktandet och samordningen av alla dimensioner av hållbarhet. Särskild vikt läggs vid att öka naturvårds- och restaureringsåtgärderna samt att stärka ekonomiskogarnas kolupptag och kolsänkor. Med tanke på den ekonomiska hållbarheten innebär riktlinjerna ökade utgifter och mindre inkomster, och samtidigt också ett sämre ekonomiskt resultat av affärsverksamheten. I fjol satsades sammanlagt 7,2 miljoner euro på nya åtgärder som gäller samordning av målen. 

I fjol började man genomföra ett aktivt naturvårdsprogram i mångbruksskogar och satsa mer på forskning. Skogsbehandling som bygger på kontinuerligt växttäcke utökades i synnerhet på torvmarker och i landskapsmässigt känsliga områden. Naturvårds- och restaureringsarbeten utfördes till exempel i lundar och solexponerade miljöer samt genom ökad användning av eld i områden med kontinuerlig bränning.

Ytterligare åtgärder för att öka kollagren i skogarna inleddes också. Avsikten är att kolsänkorna i ekonomiskogarna ska öka med minst tio procent före 2035. Detta eftersträvas bland annat genom ökad gödsling och användning av förädlade frön. Potentialen för att minska utsläpp finns särskilt på dikade torvmarker.

Cirka 600 000 hektar av statens mångbruksskogar berörs av olika användningsbegränsningar på grund av biologisk mångfald, rekreationsanvändning, renskötsel och samekulturen. Dessa allmänna samhälleliga skyldigheter hade i fjol en effekt på Forststyrelsens resultat på 73,3 miljoner euro. Det har tagits fram en separat uppföljningsrapport som handlar om att fullgöra skyldigheterna och redogöra för betydelsen av dem för Forststyrelsens verksamhet 2020.

Forststyrelsens avverkningsvolym var förra året på grund av marknadsläget 6 procent mindre än året innan. Volymen, 5,9 miljoner kubikmeter, var dessutom mer än 10 procent lägre än den största möjliga årliga avverkningsvolymen som beaktar de olika hållbarhetsdimensionerna.

Antalet besökare på natur- och rekreationsområden ökade betydligt

Basfinansieringen för Forststyrelsens naturtjänster höjdes markant i början av 2020. Naturtjänsterna fick också ett investeringsanslag av engångsnatur för att restaurera naturskyddsområden. Antalet åtgärder var i fjol nästan fyra gånger fler än året innan. Restaureringsåtgärderna 2020 var ett startskott för HELMI-programmet som syftar till att förbättra livsmiljöns tillstånd och som läggs fram för statsrådet i år.

Med tanke på rekreationsanvändningen var år 2020 ett rekordår: det beräknade antalet besökare i nationalparker och andra natur- och rekreationsområden överskreds betydligt. Antalet hade redan tidigare ökat från år till år, men coronatiden ökade det ytterligare. Också försäljningen av jaktlicenser och fiskekort och antalet användare av Forststyrelsens webbtjänster (Luontoon.fi och Retkikartta.fi) växte avsevärt.

De extra resurser som Forststyrelsens naturtjänster fick användes också för att åtgärda det eftersatta underhållet av naturskydds- och friluftsområden. Det anslag som reserverats för restaureringsarbeten överfördes också till 2021, så förutsättningarna för att kunna åtgärda det eftersatta underhållet är goda också i fortsättningen. Målet är att det eftersatta underhållet av natur- och friluftsområden i huvudsak ska kunna skötas inom de närmaste åren.

Ytterligare information:

  • Marja Kokkonen, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi

  • Leena Arpiainen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2238, leena.arpiainen(a)mmm.fi

  • Pirkko Isoviita, överforstmästare, miljöministeriet, tfn 0295 250 194, pirkko.isoviita(at)ym.fi

Natur och klimat Skogar