Hoppa till innehåll
Media

Ansökan om finansiering för METSO-nätverksprojekt har öppnats

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2019 13.20 | Publicerad på svenska 15.10.2019 kl. 14.12
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet efterlyser medel för landsomfattande nätverksprojekt kring skogarnas biologiska mångfald. I nätverken kan delta till exempel skogsägare, närings-, trafik- och miljöcentraler, Finlands skogscentral, företag och organisationer. Tidsfristen för ansökningarna går ut den 31 december 2019.

Genom nätverksprojekt som samordnar skyddet, vården och den övriga användningen av skogarna främjas målen för handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland (METSO) samt genomförandet av planen i ekonomiskogar. Ministerierna kan årligen använda sammanlagt ca 150 000 euro för nätverksprojekt. År 2020 ska startas 1-3 projekt som också finansieras åren 2021 - 2022 om statsbudgeten kommer att innehålla anslag för detta ändamål.

Målet är att skapa nya regionala verksamhetsmodeller

Projekttemat är att trygga skogsnaturens biologiska mångfald genom regional planering och regionalt samarbete. Målet är att utveckla den regionala planeringen och skapa praktiska verksamhetsmodeller som stödjer den och som baserar sig på frivillighet. Projekten genomförs i regionalt samarbete mellan aktörerna och skogsägarna som också ska testa verksamhetsmodellerna i praktiken. Verksamhetsmodellen ska också kunna tillämpas mer omfattande efter projektets slut.  

I verksamhetsmodellen kan föremålet för planeringen vara till exempel ett avrinningsområde för ett visst vattendrag eller en lokal koncentration av och enhetliga områden med biologisk mångfald. Möjliga objekt kan vara till exempel strömvatten med närmiljöer, livsmiljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden, förekomster av hotade arter och naturtyper eller landskapshelheter som bildas av skogar, myrar och vattendrag.

Närmare information (på finska) om projektefterlysningen samt ansökningsanvisningarna och -blanketten finns på jord- och skogsbruksministeriets webbplats, en presentation av projektefterlysningen och ansökningsanvisningarna (på svenska) finns också i den bifogade pdf-filen.

Pågående nätverksprojekt (på finska)
Tidigare nätverksprojekt (på finska)

Mer information:

  • Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 7210 687, [email protected]
  • Maarit Loiskekoski, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 050 347 4663, [email protected]
  • Kaisu Aapala, äldre forskare, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 052, [email protected]

METSO-handlingsplanen är miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets gemensamma projekt som grundar sig på statsrådets principbeslut. METSO-handlingsplanen baserar sig på frivillighet och ger markägare möjlighet att skydda sin skog mot ersättning, antingen permanent eller för en viss tid. Inom ramen för METSO-handlingsplanen utförs också naturvårdande åtgärder som inte medför några kostnader för markägaren. Till handlingsplanen hör i enlighet med statsrådets principbeslut också forsknings- och utvecklingsverksamhet som bidrar till METSO:s mål.