Hoppa till innehåll
Media

EU:s nya dricksvattendirektiv förbättrar säkerheten i fråga om hushållsvatten

jord- och skogsbruksministerietmiljöministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2020 13.25
Pressmeddelande 18/2020

EU-ländernas ambassadörer godkände i dag en politisk överenskommelse om innehållet i det nya dricksvattendirektivet. Syftet med det nya dricksvattendirektivet är att trygga hushållsvatten av allt högre kvalitet, främja tillgången till vatten, öka informationen om vattenförsörjningen och förbättra vattentjänstverkens energieffektivitet i hela unionen.

Riskbedömning förbättrar beredskapen för störningssituationer

I framtiden kommer övervakningen av hushållsvattnets kvalitet i hela unionen att utgå från en systematisk riskbedömning och riskhantering av alla faser av vattenproduktionskedjan. Utöver de risker som hänför sig till uttag, hantering och leverans av hushållsvatten förutsätter direktivet allt bättre samarbete när det gäller skyddet av yt- och grundvatten.  

Tidigare innehöll direktivet endast bestämmelser om hushållsvattnets kvalitet i vattenanvändarens kran, vilket har varit otillräckligt för att förebygga störningssituationer i fråga om vattenkvaliteten. 

Ökad övervakning av legionellabakterien

Dricksvattendirektivets lista på föreningar som ska undersökas i hushållsvatten har uppdaterats i överenstämmelse med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer och nyaste vetenskapliga rön. Genom direktivet främjas hälsan bland annat genom att öka övervakningen av hormonstörande föreningar och legionellabakterien. 

Legionellos orsakad av legionellabakterien kan orsaka allvarliga luftvägsinfektioner. Legionella kan växa i fastigheters vattendistributionsnät, om temperaturen i det kalla hushållsvattnet är för hög eller temperaturen i det varma tappvattnet är för låg. I Finland betraktas legionellos som en klart underdiagnostiserad sjukdom.

Regleringen på EU-nivå av skadliga ämnen som löses ut ur byggnadsmaterial

I det nya dricksvattendirektivet bestäms om ett förfarande för fastställande av gemensamma minimihälsokrav i EU för sådana byggmaterial som kommer i kontakt med vatten. Avsikten är att upprätta en förteckning över ämnen och material som är tillåtna vid tillverkning av byggprodukter. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), som finns i Helsingfors, ges i uppdrag att regelbundet sammanställa och utvärdera en hälsorelaterad förteckning över ämnen och material.
Syftet med det nya förfarandet är att främja funktionen på EU:s inre marknad genom att harmonisera kraven på ämnen och material.

Nya skyldigheter i fråga om vattentjänster

Medlemsstaterna måste i fortsättningen identifiera de människogrupper som socialt befinner sig i en sådan ställning att de har otillräcklig vattenförsörjning. Tillgången till vatten för dessa grupper måste förbättras. Transparensen inom vattentjänsterna förbättras också genom en precisering av vattentjänstverkens informationsskyldighet. 

Genom direktivet strävar man också efter att förbättra vattentjänstverkens energieffektivitet genom att reglera bland annat utredningen av och informationen om läckage i vattendistributionsnäten.

Det nya direktivet träder i kraft på sommaren

Europeiska kommissionen lade fram ett förslag till revidering av dricksvattendirektivet i början av februari 2018. Parlamentet och rådet nådde en politisk överenskommelse om innehållet i direktivet före jul, under Finlands EU-ordförandeskap. Avsikten är att parlamentet ska anta den politiska överenskommelsen i mitten av februari. Direktivet träder i kraft tidigast i juli 2020. Efter det har EU:s medlemsstater två år på sig att införliva direktivets bestämmelser i den nationella lagstiftningen. 

Ytterligare information

Jarkko Rapala, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 315, [email protected] 
Jaakko Kuisma, specialsakkunnig, Finlands ständiga representation vid EU, tfn +32 473 532 399, [email protected] 
Kaisa Kauko, överingenjör, miljöministeriet, tfn  0295 250 121, [email protected] (byggnadsmaterial)
Mikko Koskela, regeringssekreterare, miljöministeriet, tnf 0295 250 051, [email protected] (byggnadsmaterial)
Juhani Gustafsson, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 338, [email protected] (​vattenskydd och ramdirektivet om vattenpolitik)
Katri Vasama, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 595 5317, fornamn. [email protected] ​(vattentjänster)
Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA: [email protected]