Hoppa till innehåll
Media

Slutrapport av arbetsgrupp
Grön omställning kräver omfattande finansiering – och skapar betydande möjligheter för finländska företag

arbets- och näringsministerietfinansministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2022 8.00
Pressmeddelande
En elbil laddas.

Det krävs att företag, hushåll och den offentliga sektorn gör stora investeringar i den gröna omställningen för att Finland ska kunna begränsa klimatförändringarna, stoppa förlusten av biologisk mångfald och skapa en cirkulär ekonomi. Det förändrade geopolitiska läget har påskyndat behovet av att lösgöra sig från den fossila ekonomin, bedömer arbetsgruppen för finansiering av en grön omställning i sin slutrapport.

Enligt arbetsgruppen innebär en grön omställning genomgripande förändringar på systemnivå i hela samhället och de ekonomiska strukturerna. Den gröna omställningen ökar efterfrågan på hållbara lösningar runt om i världen, vilket skapar möjligheter för finländska företag. Finland drar störst nytta av omställningen genom att föra en långsiktig politik och skapa en förutsägbar investeringsmiljö.

Investeringar behövs för att uppnå koldioxidneutralitet och miljömål

Den gröna omställningen kräver under de kommande åren betydande investeringar hos företag, hushåll och den offentliga sektorn. I takt med att omställningen framskrider måste Finland se till att hålla landet konkurrenskraftigt och de offentliga finanserna hållbara.

Enligt arbetsgruppen bör investeringarna i den gröna omställningen göras i en sådan takt att Finland uppnår sitt mål att bli koldioxidneutralt och sina övriga miljömål. Samtidigt kan Finland vara en föregångare som utvecklar hållbara lösningar som även resten av världen kan ha nytta av.

Arbetsgruppen har inte bedömt hur stora investeringar den gröna omställningen kräver i Finland. Enligt tidigare bedömningar behövs minst 100 miljarder euro i ytterligare investeringar mellan 2020 och 2050. Den mest heltäckande och samtidigt högsta bedömningen har gjorts av konsultbolaget Boston Consulting Group, som har bedömt att Finland borde investera 242 miljarder euro för att nå sina klimatmål.

Helhetsbilden av behovet av investeringar i den gröna omställningen är dock bristfällig, eftersom man ännu inte vet hur stora investeringar som behövs för att till exempel förbättra den biologiska mångfalden.

Merparten av finansieringen från den privata sektorn

Finansieringen av den gröna omställningen kräver en fungerande och stabil finansmarknad, betonar arbetsgruppen. Största delen av finansieringen kommer från den privata sektorn, men den offentliga sektorn bör skapa ramar och incitament. Dessutom bör en kostnadseffektiv och konsekvent styrning av de privata investeringarna främjas. Offentliga finansiärer bör konsekvent inkludera mål för en grön omställning i sina instrument och i styrningen av dem.

Enligt arbetsgruppen behöver Finland se på utvecklingen som en helhet för att de förändringar som den gröna omställningen kräver ska kunna genomföras i ekonomin och samhället. Det kräver satsningar på kunnande, forskning samt samarbete och utbyte av information mellan olika aktörer.

Betydelsen av internationellt samarbete för en lyckad omställning understryks. Därför påminner arbetsgruppen om att Finland bör vara aktivt i internationella forum.

Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till ministrarna

Fredagen den 9 december överlämnade arbetsgruppen sin slutrapport till finansminister Annika Saarikko, miljö- och klimatminister Maria Ohisalo och näringsminister Mika Lintilä.

Enligt finansminister Saarikko ger rapporten en bred helhetsbild av utmaningarna och möjligheterna med den gröna omställningen.

”Omställningen kräver långsiktigt arbete, där Finland kan vara en framgångsrik vägvisare. Omställningen till ren teknik hjälper oss inte bara att nå våra klimatmål, utan den gör oss också mindre beroende av Ryssland. Vi behöver identifiera hurdan finansiering omställningen kräver och hur den inverkar på de offentliga finanserna. Största delen av satsningarna bör göras av den privata sektorn. Rekommendationerna i rapporten ger en god grund för det fortsatta arbetet”, säger Saarikko.

Miljö- och klimatminister Ohisalo tycker att det är viktigt att den gröna omställningen behandlas som ett brett fenomen i rapporten.

”I rapporten erkänns vikten av biologisk mångfald för en hållbar ekonomi. Alla finansiärers insatser behövs i arbetet för att nå de tvärsektoriella klimat- och miljömålen. Därför är det nödvändigt att följa arbetsgruppens rekommendationer om till exempel konsekvent utveckling och styrning av de offentliga finansieringsinstrumenten”, säger Ohisalo.

Näringsminister Lintilä ser den gröna omställningen som en betydande möjlighet för finländska företag.

”Omställningen skapar en global efterfrågan på hållbara produkter och lösningar. Kriterierna för hållbar finansiering bör vara tydliga och lätta att tillämpa för att den administrativa bördan inte ska bli ett hinder för små projekt eller små och medelstora företag att dra nytta av sådan finansiering”, säger Lintilä.

Arbetsgruppen tillsattes i januari av finansministeriet, miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet. I gruppen ingick mångsidig representation av experter från både den offentliga och den privata sektorn.

Mer information:

Pekka Morén, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 290, pekka.moren(at)vm.fi

Antti Valle, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 140, antti.valle(at)gov.fi

Eeva Alho, ledande sakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 011, eeva.alho(at)gov.fi

Annika Saarikko Finansmarknaderna Finanspolitiken Maria Ohisalo Mika Lintilä