Hoppa till innehåll
Media

Finland främjar havsvård på FN:s världshavskonferens

arbets- och näringsministerietkommunikationsministerietmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelningutrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 14.12 | Publicerad på svenska 1.7.2022 kl. 9.34
Pressmeddelande 427/2022

Förenta nationernas världshavskonferens ordnades i Lissabon 27.6–1.7.2022. Under konferensen framförde staterna åtaganden som ska främja uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling, i synnerhet målet som gäller undervattensliv. Näringsminister Mika Lintilä ledde Finlands delegation vid mötet. Terhi Lehtonen, statssekreterare vid miljöministeriet, och Juhani Damski, kanslichef vid miljöministeriet, deltog också.

Konferensen ordnades i en kritisk tid när världen försöker lösa vår tids tre allvarliga miljökriser: klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och föroreningen av miljön. Vid konferensen presenterade Finland elva nya åtaganden för skydd av havet, vilka i stor utsträckning baserar sig på Finlands nationella havsvårdsarbete.

Näringsminister Lintilä höll Finlands huvudanförande. I sitt tal betonade han den blå ekonomins betydelse för den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och innovationerna samt havsvårdens betydelse i förebyggandet av klimatförändringen. På konferensen gjorde Finland elva åtaganden i fråga om kostnad och nytta för att förbättra Östersjöns miljö, underströk minister Lintilä.

Finland deltog i att ordna två av konferensens officiella sidoevenemang, varav det ena gällde en minskning av utsläppen från sjötransporter och det andra regionalt havssamarbete. Finland ordnade ett evenemang om hållbar sjöfart och maritim logistik tillsammans med Sverige, miljöorganisationer och havsklusterföretag. Under evenemanget sökte man lösningar på de utmaningar som den gröna omställningen inom sjöfartsbranschen för med sig för både branschaktörer och tillsynsmyndigheter. I tillställningen deltog också Sveriges kronprinsessa Victoria. De avslutande orden uttalades av generalsekreteraren för Internationella sjöfartsorganisationen IMO, Kitack Lim.

Vid evenemanget om regionalt havssamarbete presenterade Finland tillsammans med Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, HELCOM, erfarenheter av havsvården i Östersjöregionen, där det regionala samarbetet har bedrivits en längre tid och intensivare än någon annanstans i världen. 

Under konferensen beredde FN:s medlemsstater de förhandlingar som senare under 2022 ska föras om bevarandet av det fria havet. Staterna beredde också en ny ram i FN:s regi för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Finland understöder starkt målet om att staterna ska förbinda sig till att skydda 30 procent av världens havsområden före 2030. Vid konferensen betonade Finland dessutom ett ambitiöst avtal om bevarandet av de fria havsområdena. Avsikten är att förhandlingarna om avtalet ska slutföras inom ramen för FN:s havsrättskonvention före utgången av augusti 2022. Även det internationella plastavtalet fick mycket uppmärksamhet vid mötet. Förhandlingar om avtalet inleds i FN hösten 2022. 

Under konferensen sammanfördes världens havsexperter från forskningsvärlden, företag, organisationer och förvaltningen. Världshavskonferensen lockade sammanlagt cirka tio tusen deltagare. I Finlands delegation ingick förutom tjänstemän från statsrådets kansli, miljöministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, Finlands miljöcentral och Transport- och kommunikationsverket också forskare samt företrädare för företag och civilsamhällesorganisationer.

Ytterligare information: Jussi Soramäki, miljöråd, tfn +358 40 7541898, statsrådets kansli, Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-frågor, internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171, och Sara Viljanen, lagstiftningsråd, tfn +358 40 039 9089, miljöministeriet