Skydd och restaurering av myrar

Genom att skydda och restaurera myrmarker bidrar vi också till att stärka myrnaturens mångfald, begränsa klimatförändringen och förbättra vattendragens tillstånd.

Myrarna hör till de livsmiljöer som försämrats allra mest, och artrikedomen på myrarna fortsätter att minska. I myrmarkerna lever 120 hotade arter, bland fåglarna kan nämnas till exempel ripa och brushane, bland växterna kärrknipprot och myrbräcka och bland fjärilarna gungflytrågspinnare.

Ungefär hälften av naturtyperna på myrarna är hotade i hela landet. Den viktigaste orsaken till att myrarnas naturtyper hotas är skogsdikning: över hälften av myrarealen i Finland har utdikats för skogsodling. Nydikningen har i praktiken upphört, men myrarna fortsätter att torka ut.

Myrar som är i naturtillstånd kan binda och lagra betydande mängder kol. När dikade myrar restaureras återställs myrens naturliga vattenhushållning och växtlighet, vilket gör myrarna till effektiva kolsänkor. Restaureringar bidrar dessutom till att minska avrinningen av övergödande näringsämnen från myrar till vattendrag, och de bidrar också till att jämna ut översvämningar.

Målet med programmet är att skydda ca 20 000 hektar myrmark före utgången av 2023. Skyddet är frivilligt och markägarna får ersättning för det. NTM-centralernas personal förhandlar med markägarna om skyddet. Förhandlingar inleds om de objekt som i kartläggningar har konstaterats vara värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden.

Målet med programmet är att före utgången av 2023 restaurera 12 000 hektar myrar. Restaurering börjars vid skyddsområdena. Avsikten är samtidigt att tillsammans med markägarna restaurera nydikade kärr som omger och torkar ut skyddsområdena, antingen genom att lägga igen dikena eller genom att leda vattnet tillbaka till odikad myrmark.

När det gäller dikade myrar utanför skyddsområdena kommer man att utreda vilka områden som är värdefullast med tanke på den biologiska mångfalden. Därefter förs det förhandlingar med markägarna om restaurering av områdena.

Forststyrelsens naturtjänster restaurerar myrar som ligger i eller invid skyddsområdena. NTM-centralerna genomför projekt för restaurering av vattendrag i samarbete med Finlands skogscentral.

Mer information

Esa Pynnönen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturskydd och naturvård Telefon:0295250386   E-postadress:


Inka Keränen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturskydd och naturvård Telefon:0295250403   E-postadress: