Finlands IUCN-kommitté

Internationella naturvårdsunionen IUCN (The International Union for Conservation of Nature) är ett nätverk bestående av medborgarorganisationer och stater. Unionen främjar naturskydd och ett ekologiskt hållbart nyttjande av naturresurser. IUCN:s mål är att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och att utnyttja de metoder naturen erbjuder för att stoppa fattigdom och bekämpa klimatförändringar.

IUCN:s medlemmar från Finland är

 • Finlands naturskyddsförbund
 • Natur och Miljö
 • WWF Finland
 • BirdLife Finland
 • Högholmens djurpark
 • Finlands viltcentral
 • finska staten, som representeras av miljöministeriet

De finländska medlemmarna i Internationella naturvårdsunionen har bildat Finlands IUCN-kommitté, som representerar sina medlemmar i unionen. I kommissionens verksamhet deltar utöver miljöministeriet också utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Forststyrelsens Naturtjänster och Finlands miljöcentral samt andra branschorganisationer.

Kommissionen består av olika experter

Kommissionerna utgör en viktig del av IUCN:s verksamhet. Alla sex kommissioner har medlemmar som bor i Finland. Kommissionen för naturskyddsområden (World Commission on Protected Areas, WCPA), kommissionen för artbevarande (Species Survival Commission, SSC) och kommissionen för miljölagstiftning (World Commission on Environment Law, WCEL) är de viktigaste kommissionerna ur finländskt perspektiv.

Medlemmar i Finlands IUCN-kommittén

Kommittén består av IUCN:s finska medlemsorganisationer och finska staten, som i kommittén representeras av miljöministeriet. I kommittén ingår också andra ministerier och statliga inrättningar som handhar naturskyddsärenden.

Kommitténs ordförande

Verksamhetsledare Päivi Lundvall, Finlands naturskyddsförbund, [email protected], tfn +358 40 184 3636

Kommitténs sekreterare

Specialplanerare Sanna-Kaisa Juvonen, Forststyrelsen, Naturtjänster, tfn +358 40 774 3933, [email protected]

Medlemmar

Sakkunniga

 • Jord- och skogsbruksministeriet
  Konsultativ tjänsteman Johanna Niemivuo-Lahti, [email protected]
  Vicemedlem: Specialsakkunnig Janne Pitkänen, [email protected]
   
 • Utrikesministeriet
  Utvecklingspolitisk rådgivare (miljö och klimat) Outi Myatt-Hirvonen, [email protected]
  Vicemedlem: Ansvarig tjänsteman (FN:s miljöpolitik) Maria Forslund, [email protected]
   
 • Forststyrelsen
  Direktör för internationella ärenden Stig Johansson, Naturtjänster, [email protected]
  Vicemedlem: Specialplanerare Lasse Kurvinen, Naturtjänster, [email protected]

Permanent sakkunnig

Konsultativ tjänsteman Henna Haapala, miljöministeriet, [email protected]

Mer information

Marina von Weissenberg, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald Miljörådet  0295250321