Finlands IUCN-kommitté

Internationella naturvårdsunionen IUCN (The International Union for Conservation of Nature) är ett nätverk bestående av medborgarorganisationer och stater. Unionen främjar naturskydd och ett ekologiskt hållbart nyttjande av naturresurser. IUCN:s mål är att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och att utnyttja de metoder naturen erbjuder för att stoppa fattigdom och bekämpa klimatförändringar.

IUCN:s medlemmar från Finland är

  • Finlands naturskyddsförbund
  • Natur och Miljö
  • WWF Finland
  • BirdLife Finland
  • Högholmens djurpark
  • Finlands viltcentral
  • finska staten, som representeras av miljöministeriet

De finländska medlemmarna i Internationella naturvårdsunionen har bildat Finlands IUCN-kommitté, som representerar sina medlemmar i unionen. I kommissionens verksamhet deltar utöver miljöministeriet också utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Forststyrelsens Naturtjänster och Finlands miljöcentral samt andra branschorganisationer.

Kommissionen består av olika experter

Kommissionerna utgör en viktig del av IUCN:s verksamhet. Alla sex kommissioner har medlemmar som bor i Finland. Kommissionen för naturskyddsområden (World Commission on Protected Areas, WCPA), kommissionen för artbevarande (Species Survival Commission, SSC) och kommissionen för miljölagstiftning (World Commission on Environment Law, WCEL) är de viktigaste kommissionerna ur finländskt perspektiv.

Medlemmar i Finlands IUCN-kommittén

Kommittén består av IUCN:s finska medlemsorganisationer och finska staten, som i kommittén representeras av miljöministeriet. I kommittén ingår också andra ministerier och statliga inrättningar som handhar naturskyddsärenden.

Kommitténs ordförande

Docent Matti Nummelin, Finlands naturskyddsförbund, [email protected], +358 40 080 2556

Medlemmar

Sakkunniga

Permanent sakkunniga

Rådet för internationella ärenden Henna Haapala, miljöministeriet, [email protected]

Miljöråd Lotta Manninen, miljöministeriet, [email protected]

Mer information

Marina von Weissenberg, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald Miljörådet  Telefon:0295250321   E-postadress: