EU:n luonto- ja lintudirektiivit

Luontodirektiivi ja lintudirektiivi ovat Euroopan unionin tärkeimmät luonnonsuojelusäädökset.

Luontodirektiivi koskee luonnonvaraista eläimistöä, kasvistoa ja luontotyyppejä. Sen tavoitteena on

  • saavuttaa ja säilyttää tiettyjen lajien ja luontotyyppien suojelun taso suotuisana
  • säilyttää laji luontaisessa ympäristössään niin, ettei sen luontainen levinneisyysalue supistu
  • säilyttää riittävä määrä lajin elinympäristöjä, jotta kannan säilyminen voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

Lintudirektiivi koskee Euroopan luonnonvaraisia lintuja. Direktiivin yleistavoite on ylläpitää tietyt lintukannat sellaisella tasolla, joka vastaa ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia.

Lintu- ja luontodirektiivin sisältö määrittyy usein tarkemmin vasta EY-tuomioistuimen antamien ratkaisujen myötä.

Direktiiveillä suojellaan lajeja ja niiden elinympäristöjä

Luonto- ja lintudirektiivi edellyttävät sekä lajien että niiden elinympäristöjen suojelua.

Direktiiveissä tarkoitettujen eläinten tahallinen tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen erityisesti pesinnän aikana ja kaupallinen käyttö on kielletty. Tiettyjen eläinlajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on lisäksi kielletty. Myös tiettyjen kasvien hävittäminen, kerääminen sekä kaupallinen käyttö on kielletty.

Direktiiveissä on säädetty myös lajien metsästämisestä, kielletyistä pyynti- ja tappamismenetelmistä ja kaupasta. Osalle lajeista on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita Natura 2000 -verkostossa.

Lajiluettelot

Direktiivien tarkoittamat lajit on lueteltu niiden liitteissä. Direktiivien lajit ja luontotyypit sekä erityisesti Suomessa esiintyvät luonto- ja lintudirektiivien lajit on esitelty ymparisto.fi-palvelussa.

Lisätietoja

Leila Suvantola, lainsäädäntöneuvos 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnon monimuotoisuus Puhelin:0295250433   Sähköpostiosoite: