Åtgärdsprogrammet för äldres boende 2020–2022

Befolkningen i Finland åldras i snabb takt. Under de kommande 20 åren kommer till exempel antalet personer över 85 år att fördubblas. I framtiden behövs allt fler bostäder och boendemiljöer som lämpar sig för äldre personer. Miljöministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet inlett ett treårigt program för att förbättra boendeförhållandena för äldre.

Programmets mål

 • att förbättra äldres boendeförhållanden och främja utbudet av alternativ för boendet
 • att stödja både äldres och kommunernas framförhållning och beredskap i bostadsfrågor
 • att stödja utvecklandet av äldrevänliga boendemiljöer

Äldres behov är olika, och därför behövs också många slags åtgärder, allt från att reparera det nuvarande bostadsbeståndet till att skapa nya boendelösningar och utveckla bostadsområdena.

Inom ramen för programmet får kommuner och samkommuner stöd när det gäller att förutse och ha beredskap i frågor som gäller äldres boende och förbättra boendeförhållandena och boendemiljöerna. Staten stärker sina åtgärder i fråga om reparationsunderstödet, och det kommer att spridas information och god praxis kring äldres boende, bland annat genom seminarier och annat samarbete. 

Programmets prioriteringar och åtgärder

Framförhållning och beredskap

 • Stödja framförhållning när det gäller äldre medborgares boende
 • Stödja kommunernas framförhållning och beredskap när det gäller äldres boendebehov

Reparation av bostäder och lösningar för nyproduktion

 • Främja byggande av hissar i det befintliga bostadsbeståndet
 • Främja användning av reparations- och tillgänglighetsunderstöd för reparation av bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning
 • Utveckla och ta fram boendelösningar som motsvarar behoven
 • Förbättra de lösningar som innebär serviceboende med heldygnsomsorg

Boendemiljöer

 • Utveckla boendemiljöerna så att de bättre lämpar sig för äldre och personer med minnessjukdomar
 • Stödja gemenskapen för äldre i bostadsområden

Miljöministeriet genomför programmet tillsammans med Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), kommuner, samkommuner, Kommunförbundet samt pensionärs- och äldreorganisationer och organisationer inom bostads- och byggbranschen. Åtgärdsprogrammet utgör en del av det nya förvaltningsövergripande åldersprogram som ska utarbetas.

Mer information

Raija Hynynen, bostadsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250093   E-postadress:


Heli Mäntylä, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250189   E-postadress: