Hoppa till innehåll
Media

Utredning: Majoriteten av finländarna önskar att den egna hemkommunen byggde mer i trä

miljöministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2021 14.01
Pressmeddelande

Enligt en utredning som miljöministeriet beställt förhåller sig finländare positiva till träbyggande. Det fanns dock skillnader mellan svaren från de olika landskapen och man känner ännu inte till träbyggandets alla möjligheter. Sammanlagt 2 000 finländare svarade på konsumentpanelen som genomfördes i september och oktober 2020.

Hela 77 procent av finländarna förhåller sig positiva eller mycket positiva till att offentliga byggnader, såsom skolor, daghem och byggnader inom social- och hälsovården samt flervåningshus byggs i trä. Av respondenterna önskar 69 procent att den egna kommunen byggde mer i trä. Av dem som förhåller sig positiva eller mycket positiva till träbyggande önskar 95 procent att hemkommunen byggde mer i trä.

Hösten 2020 publicerade miljöministeriet de nationella målen för offentligt byggande i trä. Enligt dem ska träbyggandets marknadsandel utgöra 31 procent av alla offentliga nya byggnader 2022 och 45 procent 2025. Målen utarbetades tillsammans med olika intressentgrupper. Bakgrunden till målen är begränsningen av klimatförändringen och strävan efter ett mer koldioxidsnålt byggande.

”Kommunerna har en betydande roll när det gäller att begränsa klimatförändringen, och att bygga i trä är ett sätt att minska utsläppen regionalt. Träbyggandet kan också bidra till regionens sysselsättning och byggandets kvalitet. Att finländarna vill ha mer byggnader i trä är viktig information för oss”, säger Petri Heino, programchef för programmet för träbyggande.

Nästan 70 procent av respondenterna i alla landskap önskade mer byggande i trä. Det största stödet för offentligt byggande i trä fanns i Södra Savolax, där hela 86 procent önskade att kommunen byggde mer i trä. I Södra Savolax är träprodukt- och möbelindustrins andel av förädlingsvärdet inom industrin den högsta i Finland, vilket delvis kan förklara den positiva inställningen.

Minst stöd för att öka byggandet i trä fanns bland invånarna i Egentliga Finland, Birkaland och Nyland, men även i dessa landskap önskade närmare två tredjedelar av respondenterna mer offentligt byggande i trä.

”Det verkar finnas behov att uppdatera träbyggandets image i de större städerna. Det här förutsätter att staden engagerar sig i frågan och anvisar områden eller tomter för träbyggande. Städernas engagemang i träbyggande syns också på andra håll i Europa. Till exempel meddelade Berlin i december att det ska byggas en trästadsel med 5000 bostäder i området kring den nedlagda flygplatsen Tegel”, berättar Heino.

Trä anses vara ett säkert och mångsidigt material, prislappen och klimatpåverkan är svårare att bedöma

I rapporten kartlades också finländarnas uppfattningar om träbyggande med hjälp av olika påståenden. Finländarna värdesätter det att trä är ett mångsidigt och inhemskt material, men få kan bedöma träbyggandets konkurrenskraft och klimatpåverkan.

Finländarna anser att trä är ett säkert material (60 %) och noterar att man vid träbyggande i stor utsträckning använder inhemska material (78 %). Träbyggande anses lämpa sig för såväl undervisningsbyggnader och idrottshallar som byggnader som används inom social- och hälsovården.

”Endast hälften ansåg att trä lämpar sig för byggandet av flervåningshus. En tiondedel ansåg till och med att trä är ett olämpligt material för flervåningshus. Att förändra attityderna är en stor utmaning för oss. Erfarenheten av användningen av trä i byggandet av flervåningshus ökar allt eftersom att trähöghus så småningom blir vanligare. När vi får goda exempel tror jag att även attityderna kommer att förändras. Förändringen är redan igång, även i Finland”, menar Heino.

Över en tredjedel av respondenterna kunde inte ta ställning till om priset på träbyggandet är konkurrenskraftigt. Var fjärde kunde inte bedöma huruvida träbyggandet påverkar klimatet.

”Byggnaders pris påverkas av ett stort antal faktorer, och därför har det säkert varit svårt att bedöma det. Utgångspunkten vid träbyggande är emellertid samma som i fråga om andra material: allt börjar med bra planering och genomförande. Därtill är trä ett klimatvänligt material eftersom det lagrar kol i byggnadsbeståndet under en lång tid”, fortsätter Heino.

Informationen till IROResearch Oy:s utredning Tuhat suomalaista samlades in på nätet genom en riksomfattande konsumentpanel. Samplet är nationellt representativt av den finländska befolkningen i fråga om ålder, kön, bostadsort och landskap. Sammanlagt gjordes 2 000 intervjuer till undersökningen. Datainsamlingen gjordes under perioderna 22–30.9.2020 och 20–28.10.2020. Den statistiska felmarginalen är maximalt cirka + 3,2 procentenheter.

Ytterligare information:

Petri Heino, programchef, tfn. 0295 250 203, [email protected]

Ytterligare uppgifter om undersökningen: Katariina Ahonen, Kaiku Helsinki, tfn. 050 5877 737, [email protected]