Hoppa till innehåll
Media

Utlysning av statsunderstöd för planering och genomförande av den 4:e fågelatlasen

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2022 15.21

Understödet är avsett för projekt som hänför sig till planeringen och genomförandet av den nationella 4:e fågelatlasutredningen.

1. Verksamhet som kan få understöd 

Understödet är avsett för projekt som hänför sig till den fortsatta planeringen och genomförandet av den nationella 4:e fågelatlasutredningen. Syftet med Finlands fågelatlas är att utreda de häckande fågelarternas nutida utbredning i vårt land och förändringarna i utbredningen. Fågelatlasutredningen har genomförts tre gången tidigare: åren 1974–79, 1986–89 och 2006–2010. I den aktuella fågelatlasen är syftet att samla ihop och uppdatera informationen om de häckande fågelarternas tillstånd i Finland och de förändringar som skett i tillståndet, bl.a. till följd av klimatförändringen. Uppgifterna i fågelatlasen tjänar den riksomfattande uppföljning av arter som omfattas av naturvårdslagens tillämpningsområde och därmed också bedömningen av hotade arter på nationell nivå.

Understöden betalas ur miljöministeriets moment 35.10.21 (Vissa utgifter för naturvård). För den verksamhet som avses i denna utlysning har reserverats högst 200 000 euro för året 2023. Självfinansieringsandelen som förutsätts av projekten uppgår till minst 5 %. Statsunderstöden inom miljöministeriets förvaltningsområde främjar de samhälleliga värden och effekter som är gynnsamma ur ministeriets synvinkel, liksom även ministeriets strategiska mål. Statsunderstöden är förmåner som beviljas efter prövning.

2. Förutsättningar för ansökan om stöd

Den aktör som genomför projektet ska ha förutsättningar att färdigställa fågelatlasen och dess olika arbetsskeden, i praktiken visad erfarenhet av och kunskap om den information som behövs för fågelatlasen samt utmärkt sakkunskap om häckfågelbeståndet i Finland. Som merit räknas om den som genomför projektet har deltagit i genomförandet av den första fasen av projektet 2021–2022. Miljöministeriet beviljar inte understöd för ekonomisk verksamhet. Sökanden ska vara en sammanslutning. Sökanden kan inte vara en enskild person, en firma eller ett statligt räkenskapsverk. 

3. Ansökan om understöd 

Ansökan ska lämnas in skriftligen till miljöministeriet senast den 2 december 2022. Den undertecknade ansökan skannas och sänds in till miljöministeriets registratorskontor, [email protected], eller skickas per post till miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet, eller lämnas in på besöksadressen Riddaregatan 2B. I e- postmeddelandets rubrik eller på kuvertet ska skrivas ”Ansökan om statsunderstöd, Dnr VN/31308/2022”.

Den fritt formulerade ansökan ska innehålla en beskrivning av den centrala verksamhet under året 2023 som är föremål för ansökan om understöd och en specifikation av eventuella löneutgifter och arvoden, seminarie- och mötesutgifter, utgifter för fältbesök och andra eventuella särskilda utgifter. Ansökan bör innehålla en projektplan med följande innehåll: 

 • Beloppet av det understöd som söks (observera särskilt att enligt villkoren för miljöministeriets specialunderstöd får de allmänna kostnaderna uppgå till högst 15 procent av de sammanlagda kostnaderna för den verksamhet som understöds). 
 • Finansieringsplan för projektet: Total budget, finansiering som söks från övriga finansieringskällor (t.ex. en kommun, andra ministerier, stiftelser/företag/privata stöd), stödbelopp som söks och hur den totala budgeten enligt planerna ska fördelas enligt utgiftsslag. 
 • Vid behov omnämnande av projektorganisation och de viktigaste intressegrupperna. 
 • Som bilaga kan sökanden efter eget övervägande lämna in andra uppgifter som i väsentlig grad har koppling till genomförandet. 
 • Sökandens kontaktuppgifter 
 • Blankett för sökandens försäkran (bilaga 1) ifylld och undertecknad 
 • Blankett för sökandes försäkran om sanktioner (bilaga 2) ifylld och undertecknad 
 • Underskrift. Till ansökan ska fogas en utredning över kontaktpersonens rätt att handla i sammanslutningens namn (firmateckningsrätt). 

4. Beslut om statsunderstöd

När ansökningstiden har gått ut skickar miljöministeriet ett skriftligt statsunderstödsbeslut (positivt eller negativt) till sökandena Understöd kan också beviljas till ett mindre belopp än vad som anges i ansökan. Prövningen av understöden görs på basis av de ansökningar som sökandena lämnat in och i överensstämmelse med 5 och 7 § i statsunderstödslagen. När understöd beviljas beaktas följande kriterier:

 • förutsättningar att färdigställa fågelatlasen och dess olika arbetsskeden. 
 • i praktiken visad erfarenhet och kunskap om den information som behövs för fågelatlasen, samt 
 • sakkunskap om häckfågelbeståndet i Finland. 

Dessutom är en omfattande geografisk täckning till fördel för projektet. Avsikten är att fatta besluten senast den 16 december 2022. Stödbeslutet innehåller villkor som stödtagaren bör iaktta. Stödtagaren fakturerar miljöministeriet för understödet enligt utfallet. På besluten tillämpas de villkor och begränsningar som gäller för miljöministeriets specialunderstöd. 

5. Rapportering och bokföring

Stödtagaren bör i överensstämmelse med 12 och 14 § i statsunderstödslagen lämna statsbidragsmyndigheten riktiga och tillräckliga uppgifter för utbetalningen av statsunderstödet. Ministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet. Om statsunderstödet har beviljats för att användas för ett projekt eller en verksamhet som genomförs av någon annan än stödtagaren och som fyller ändamålet enligt statsunderstödsbeslutet, har ministeriet rätt att vid behov granska ekonomin och verksamheten hos den som bedriver verksamheten eller projektet enligt statsunderstödsbeslutet.

Stödtagaren ska utan ersättning ge den tjänsteman och revisor som utför granskningen alla uppgifter och utredningar, handlingar, upptagningar och annat material som behövs för granskningen samt även i övrigt bistå vid granskningen. 
Stödtagaren ska utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som denna fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Stödtagaren ska också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet.

I fråga om det material som uppkommer vid projekten förutsätts öppenhet, vilket möjliggör ett omfattande återutnyttjande av informationen. Det rekommenderas att produktionen av forskningsmaterial planeras enligt FAIR-principerna. Observationsuppgifterna om fågelarter ska lagras hos Finlands Artdatacenter på det sätt, med noggrannhet och inom den tidtabell som överenskommits särskilt. Det rekommenderas att materialet om observationerna ges ut med den öppna Creative Commons 4.0 -licens (CC BY 4.0) med beaktande av rätten till vetenskapligt forskningsembargo och övriga restriktioner som gäller vid öppen publicering (exempelvis de begränsningar som gäller geodata för hotade arters och naturtypers utbredningsområden).

6. Tillämpade rättsnormer

Miljöministeriets understöd är beroende av prövning. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001), som tillämpas på grunderna för beviljande av statsunderstöd och på beviljande, utbetalning, användning, tillsyn och återkrav av understöd samt förfarandet kring dessa. De understöd som avses i denna utlysning beviljas som specialunderstöd enligt statsunderstödslagen för sådan verksamhet och sådana åtgärder som ansökan gäller.
Statsunderstöd beviljas på ansökan. Förutsättningarna för beviljande av understöd är följande:

 • det ändamål för vilket understödet söks är samhälleligt godtagbart
 • statsunderstödet är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet,
 • beviljandet av understöd är nödvändigt med beaktande av projektets eller verksamhetens art, omfattning och andra stöd som sökanden erhållit och
 • understödet inte snedvrider konkurrensen.

Förfarandet för handläggning av förvaltningsärenden styrs av förvaltningslagen (434/2003), som bl.a. innehåller bestämmelser om behandling av ärenden utan dröjsmål, skyldighet att utreda ärenden och motivering av beslut. Vid  handläggning av statsunderstöd ska förvaltningslagens bestämmelser beaktas. Vid sökande av ändring iakttas förvaltningsprocesslagen (586/1996). Begäran om omprövning ska riktas till den statsbidragsmyndighet som har fattat beslutet, dvs. miljöministeriet. En statsbidragsmyndighets beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Nina Mikander
tfn 0295 250 455
[email protected]