Hyppää sisältöön
Media

Hakukuulutus valtionavustuksesta kansallisen 4. lintuatlaksen suunnitteluun ja toteutukseen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2022 15.21

Ympäristöministeriö myöntää rahoitusta kansallisen 4. lintuatlaksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviin hankkeisiin sekä jatkohankkeisiin.

1. Avustuksen kohteena oleva toiminta

Avustuksen kohteena ovat kansallisen 4. lintuatlaksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät hankkeet sekä jatkohankkeet. Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Aikaisemmin lintuatlas on toteutettu kolme kertaa vuosina 1974–79, 1986–89 ja 2006–2010. Nyt toteutettava lintuatlas kokoaa yhteen ja päivittää tietoa Suomen pesimälinnuston tilasta sekä siinä tapahtuneista, esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamista muutoksista. Lintuatlastieto palvelee luonnonsuojelulain soveltamisalaan kuuluvaa lajiston valtakunnallista seurantaa ja siten myös kansallisista lajien uhanalaisuuden arviointia. Avustukset maksetaan ympäristöministeriön momentilta 35.10.21 (Eräät luonnonsuojelun menot). Tässä ilmoituksessa tarkoitettuun toimintaan on vuodelle 2023 varattu enintään 200 000 euroa. Hankkeilta edellytetään vähintään 5 %:n omarahoitusosuutta. Valtionavustukset ympäristöministeriön hallinnonalalla edistävät ministeriön kannalta myönteisiä yhteiskunnallisia arvoja ja vaikutuksia sekä ministeriön strategisia tavoitteita. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia.

2. Edellytykset hakijalle

Hankkeen toteuttajilla tulee olla edellytykset lintuatlaksen ja sen eri työvaiheiden toteuttamiseksi, käytännössä osoitettu kokemus ja osaaminen lintuatlaksen tietotarpeista sekä erinomainen asiantuntemus Suomen pesimälinnustosta. Luetaan eduksi, jos hankkeen toteuttaja on osallistunut hankkeen ensimmäisen vaiheen toimeenpanoon 2021–2022. Ympäristöministeriö ei myönnä avustuksia taloudelliseen toimintaan. Hakijan tulee olla yhteisö. Hakija ei voi olla yksityishenkilö, toiminimi tai valtion kirjanpitoyksikkö.

3. Avustuksen hakeminen 

Avustus haetaan kirjallisesti ympäristöministeriöstä 2.12.2022 mennessä. Hakemukset toimitetaan allekirjoitettuina ja skannattuina ympäristöministeriön kirjaamoon, [email protected], tai allekirjoitettuina ympäristöministeriöön postiosoitteeseen PL 35, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoitteeseen Ritarikatu 2B. Sähköpostin osoitekenttään tai kirjeeseen merkitään ”Erityisavustushaku, Dnro VN/31308/2022”. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee kuvata haettavan avustuksen kohteena oleva keskeinen toiminta vuonna 2023 sekä eritellä mahdolliset palkkakulut ja palkkiot, seminaari- ja kokouskulut, maastokäynneistä aiheutuvat kulut sekä mahdolliset muut erityiset kulut.

Hakemuksessa on oltava hankesuunnitelma, jossa tulee olla 

 • Haettavan avustuksen määrä (huomaa erityisesti, että ympäristöministeriön erityisavustuksen ehtojen mukaan yleiskustannusten määrä voi olla enintään 15 % avustetun hankkeen kokonaiskustannuksista) 
 • Hankkeen rahoitussuunnitelma: kokonaisbudjetti, muista rahoituslähteistä (esim. kunta, muut ministeriöt, säätiöt/yritykset/yksityiset tuet) haettavat rahoitukset sekä haettavan avustuksen määrä ja kokonaisbudjetin suunniteltu jakautuminen menolajeittain 
 • Tarvittaessa hankeorganisaatio ja tärkeimmät sidosryhmät nimettynä
 • Liitteinä voidaan toimittaa muita toteutukseen olennaisesti liittyviä tietoja hakijan harkinnan mukaan
 • Hakijan yhteystiedot 
 • Hakijan vakuutukset -lomake (liite 1) täytettynä ja allekirjoitettuna 
 • Hakijan pakotevakuutus -lomake (liite 2) täytettynä ja allekirjoitettuna
 • Allekirjoitus. Hakemukseen on liitettävä selvitys yhteyshenkilön oikeudesta toimia yhteisön lukuun (nimenkirjoitusoikeus).

4. Valtionavustuspäätökset 

Ympäristöministeriö tekee hakijoille hakuajan päätyttyä kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen. Tukea on mahdollista myös myöntää vähemmän kuin mitä on haettu. Avustusten harkintaa tehdään hakijoiden toimittamien hakemusten perusteella, valtionavustuslain 5 §:n ja 7 §:n mukaisesti. Avustusta harkittaessa otetaan huomioon hakijan:

 • edellytykset lintuatlaksen ja sen eri työvaiheiden toteuttamiseksi; 
 • käytännössä osoitettu kokemus ja osaaminen lintuatlaksen tietotarpeista; sekä 
 • asiantuntemus Suomen pesimälinnustosta.

Lisäksi laaja maantieteellinen kattavuus katsotaan hankkeen eduksi. Päätökset pyritään tekemään 16.12.2022 mennessä. Avustuspäätös sisältää ehdot, joita valtionavustuksen saajan tulee noudattaa. Valtionavustuksen saaja laskuttaa avustuksen ympäristöministeriöltä toteuman mukaan. Päätöksiin sovelletaan ympäristöministeriön erityisavustusten ehtoja ja rajoituksia.

5. Raportointi ja kirjanpito 

Valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionavustuslain 12 ja 14 §:n perusteella valtionapuviranomaiselle avustuksen maksamiseksi oikeat ja riittävät tiedot. Ministeriöllä on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.

Jos valtionavustus on myönnetty käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteuttavan muun kuin saajan hankkeeseen tai toimintaan, ministeriöllä on oikeus tarvittaessa tarkastaa valtionavustuspäätöksen mukaista toimintaa tai hanketta toteuttavan taloutta ja toimintaa. Valtionavustuksen saajan on korvauksetta annettava tarkastusta suorittavalle virkamiehelle ja tilintarkastajalle kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset, asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto sekä muutoinkin avustettava tarkastuksessa. Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Hankkeissa syntyviltä aineistoilta edellytetään avoimuutta, joka mahdollistaa laajan uudelleen hyödyntämisen. Tutkimusaineistojen tuottaminen on suositeltavaa suunnitella FAIR-periaatteitta noudattaen. Lintulajien havaintotiedot tulee tallentaa erikseen sovittavalla tavalla, tarkkuudella ja sovitussa aikataulussa Suomen Lajitietokeskukseen. Havaintoaineistot on suositeltavaa julkaista avoimella Creative Commons Nimeä 4.0 - käyttöluvalla (CC BY 4.0) huomioiden oikeuden tieteellisen työn tutkimusembargolle ja muille avoimen julkaisemisen rajoitteille (esim. uhanalaisten lajien ja luontotyyppien esiintymistä kuvaavaa paikkatietoa koskevat rajoitteet).

6. Sovellettava lainsäädäntö 

Ympäristöministeriön myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Valtionavustuksista säädetään valtionavustuslailla (688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin sekä myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin. Tässä hakukuulutuksessa tarkoitetut avustukset myönnetään valtionavustuslain mukaisina erityisavustuksina hakemuksen kohteena olevaan toimintaan ja toimenpiteisiin. Valtionavustukset myönnetään hakemuksesta. 
Avustuksen saamisen edellytyksiä valtionavustuslain nojalla ovat: 

 • Käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 
 • Valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta 
 • Tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden sekä 
 • Avustuksen kilpailuneutraalisuus. 

Hallintoasioiden menettelyllistä suorittamista ohjaa hallintolaki (434/2003), jossa säädetään mm. asioiden käsittelystä viivytyksettä, asioiden selvittämisvelvollisuudesta ja päätösten perustelemisesta. Valtionavustuksia käsiteltäessä on hallintolain säännökset huomioitava. Muutoksenhaussa noudatetaan hallintolainkäyttölakia (586/1996). Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen tehneelle valtionapuviranomaiselle eli ympäristöministeriölle. Valtionapuviranomaisen oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Nina Mikander,
p. 0295 250 455
[email protected]