Hoppa till innehåll
Media

Utlåtanden om den nationella strategin för biologisk mångfald: Viktigt att stoppa förlusten av biologisk mångfald, nationell strategi behövs

miljöministeriet
Utgivningsdatum 10.3.2023 12.29
Nyhet

En sammanfattning av utlåtandena om den nationella strategin för biologisk mångfald har blivit färdig. Strategin syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald och vända utvecklingen av den biologiska mångfalden mot återhämtning före 2030.

Utkastet till strategi var på remiss från den 14 december 2022 till den 27 januari 2023. Sammanlagt 158 utlåtanden lämnades in. Majoriteten av remissinstanserna anser att det är viktigt att stoppa förlusten av biologisk mångfald och att strategin behövs. I remissvaren framhävs betydelsen av en bred delaktighet i genomförandet av strategin och å andra sidan samstämmighet med den övriga strategiska planeringen. Många remissinstanser tackar för en heltäckande identifiering av de bakomliggande orsakerna till förlusten. I flera utlåtanden betonas dessutom att alla dimensioner av hållbarhet ska beaktas.  

Flera remissinstanser anser att utarbetandet av strategin är berömvärt omfattande och att intressenterna görs delaktiga: den har varit omfattande, sakkunniga har hörts och man har försökt reformera strategin på ett kunskapsbaserat sätt. Det ses som särskilt värdefullt att medborgare och unga har tagits med i beredningen.

Remissinstanserna anser att strategin har både positiva och negativa konsekvenser för samhällets olika funktioner på bred front. I flera utlåtanden lyfter man fram ytterligare behov i samband med bedömningen av strategins konsekvenser. I många utlåtanden konstateras det att en tillräcklig noggrannhet i fråga om bedömningen kan uppnås först när handlingsprogrammet blivit färdigt. Flera remissinstanser betonar uppföljningens betydelse, inte bara för konsekvensbedömningen av strategin utan också för genomförandet. Flera remissinstanser efterlyser utveckling av täckande, lättanvända mätare för biologisk mångfald så att olika intressentgrupper kan delta i genomförandet av strategin.  

Intressenter deltar i varje skede i strategin

Den nationella strategin för biologisk mångfald har beretts i brett samarbete med intressentgrupper. Beredningen inleddes i början av 2021 med en serie workshoppar , Biodiversitetsarenan 2021, varefter beredningsarbetet fortsatte i de underarbetsgrupper som miljöministeriet utnämnt och som var verksamma 2021. För forskarsamfundet, unga, företagen och branschorganisationerna, samerna samt kommunerna och regionerna ordnades egna diskussionsmöten och våren 2022 deltog sammanlagt cirka 250 personer i evenemangen. Naturrådet, som består av medborgare, övervägde också olika åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Beredningen av strategin fortsätter

Den nationella strategin för biologisk mångfald styr politiken för skydd, restaurering och vård av naturen, verkar för att minska trycket på den biologiska mångfalden inom alla sektorer samt främjar hållbarhetsomställningen som riktar sig mot grundorsakerna till förlusten av biologisk mångfald.  En ny strategi utarbetas eftersom den föregående mandatperioden löpte ut 2020. Både FN:s konvention om biologisk mångfald, där Finland är part, och den reviderade naturvårdslagen förutsätter att det i Finland utarbetas en nationell strategi för biologisk mångfald och ett handlingsprogram för att genomföra den.

Behandlingen av strategin fortsätter inom statsrådet och den fortsatta beredningen har styrts förutom av remissvaren också av den nya internationella ramen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald som man kom överens om vid partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald. I ramen fastställs bland annat att antalet skyddsområden ökas globalt till 30 procent i land- och  insjöområden samt i havsområden och att naturens tillstånd förbättras och restaureringen av de livsmiljöer som har försämrats ökas till 30 procent.

Ytterligare information:

​​​​​​​​​​​Joona Lehtomäki
Specialsakkunnig
tfn 0295 250 016
[email protected]